Jak wprowadzić suplement diety na rynek?

Suplementy diety to produkty stanowiące uzupełnienie codziennej diety. Stanowią skoncentrowane źródło witamin i minerałów oraz innych składników wykazujących efekt odżywczy. Mogą występować w różnej postaci. Przyjmują formę kapsułek, płynów, proszku, drażetek i tabletek. Na rynku pojawia się coraz więcej suplementów diety. Czy każdy może wprowadzić je do obrotu? Jakie przepisy regulują procedurę wprowadzania suplementów na rynek? Odpowiadamy w artykule!  

Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego

Podstawową zasadą wprowadzania suplementów diety na rynek jest konieczność powiadomienia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego. Tak wskazuje główny dokument określający przepisy wprowadzania żywności na rynek po raz pierwszy. Tym dokumentem jest Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku. Zgodnie z zapisami ustawy, każdy podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub zamierza wprowadzić suplement diety, jest zobowiązany wskazać w powiadomieniu dokładne informacje na temat suplementu diety, w tym:

 • nazwę suplementu diety,
 • producenta suplementu diety,
 • postać produktu,
 • wzór opakowania w języku polskim,
 • rodzaj suplementu diety,
 • skład jakościowy i ilościowy produktu,
 • nazwę podmiotu, który powiadamia o wprowadzeniu suplementu diety na rynek.

W przypadku wprowadzania suplementu do innych krajów Unii Europejskiej konieczne jest wskazanie organu państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu produktu do obrotu lub zezwolił na jego wprowadzenie do obrotu w tym państwie.

Powiadomienie przesyła się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku podpisu elektronicznego należy dokonać powiadomienia w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Dokument tworzymy w oparciu o wzór zawarty w załączniku I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli GIS nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do zgłaszanego produktu, suplement diety może zostać wprowadzony na rynek – mówi nasz ekspert z Centrum Prawa Żywnościowego, udzielającego pomocy prawnej w dziedzinie prawa żywnościowego.

Oznakowanie suplementów diety

Bardzo duże znaczenie przy wprowadzaniu suplementu diety na rynek ma także samo oznakowanie produktu. Przepisy dotyczące tej kwestii zawierają się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032 oraz z 2017 r. poz. 979 i 2236). Na opakowaniu suplementu diety powinny znaleźć się następujące informacje:

 • określenie „suplement diety” i podkreślenie, że suplementy nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety,
 • zawartość składników odżywczych w postaci liczbowej,
 • określenie dziennej porcji suplementu diety,
 • ostrzeżenie przestrzegające przed zwiększaniem porcji suplementu diety,
 • przypomnienie o konieczności przechowywania suplementu w sposób niedostępny dla dzieci.

Najważniejsze to nie wprowadzać konsumenta w błąd! Przestrzegając tych przepisów, unikniemy kar i będziemy mogli bez przeszkód wprowadzić suplement diety do obrotu.

Materiał partnera