Sprawozdanie finansowe

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Warto wiedzieć, że w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług wprowadzono znaczące zmiany, które należy mieć na uwadze przy dokonywaniu odpowiednich rozliczeń. Zmiany te dotyczą m.in. kwestii obniżenia podstawy opodatkowania. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu i szczegółowego zapoznania się z najważniejszymi zmianami zasad oraz procedur.

1. Faktury korygujące:

a) sprzedawca

Zgodnie z uchwaloną przez sejm ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r., przepis art. 29a ust. 13 u.p.t.u będzie stanowił, że w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 10 pkt 1–3 uptu, a są to trzy sytuacje:

  1. rabaty po sprzedaży,
  2. zwroty towarów,
  3. zawroty zaliczek,

obniżenia podstawy opodatkowania – czyli faktury korekty zmniejszające u sprzedawcy – w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostaną spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za ten okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Natomiast art. 29a ust. 15 uptu, od 1 stycznia 2021 r., będzie stanowił, że warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku:

  1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
  3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24 – 37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy.

Ponadto, zostanie też w art. 29a uptu dodany przepis, że w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu – czyli faktury korekty zwiększające u sprzedawcy – korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

b) Nabywca

Zgodnie z uchwaloną przez sejm ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r., przepis art. 86 ust. 19a uptu będzie stanowił, że w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 uptu, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 uptu, nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zgodnie z przepisem przejściowym, art. 10 ustawy nowelizującej, w przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w dotychczasowym brzmieniu.

Natomiast art. 11 ustawy nowelizującej stanowi, że w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 uptu, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 uptu, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Rezygnacja z wyboru, o którym mowa wyżej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Należy więc zachować czujność. Nie będzie już odniesienia do momentu otrzymania faktury, czyli zamiast potwierdzeń obowiązywać będzie dokumentacja i będzie trzeba – najprościej w przypadku rabatu, zwrotu – drukować pod fakturę korektę korespondencję mailową, która dotyczy danej korekty, wystawiać fakturę w miesiącu uzgodnienia warunków korekty i spełnienia warunków tych uzgodnień. Uzgodnienia telefoniczne należy przełożyć na maile. Wszelkie wątpliwości warto konsultować z przedstawicielami profesjonalnego biura rachunkowego.

Problematycznym tematem będą w tym przypadku programy lojalnościowe, premie pieniężne objęte długoterminowymi umowami. – Mówi ekspert z biura podatkowego Fidus. – Potwierdzenia odbioru faktur korygujących nadal należy jednak podpinać pod faktury, gdyż wypowiedział się o nich Min. Fin. w Broszurze Informacyjnej, a czas pokaże, jak będziemy sobie z tym radzić.

Materiał partnera