Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Zasady transportowania zwłok z zagranicy

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest pełnym bólu i cierpienia czasem. Jeśli bliski zmarł w kraju zamieszkania, procedura jest standardowa i pochówek następuje zwykle kilka dni po stwierdzeniu zgonu. W sytuacji, gdy osoba umiera poza granicami kraju, procedura wydłuża się, konieczne są pozwolenia na sprowadzenie zwłok. Obowiązują wytyczne, umożliwiające bezpieczny transport zwłok do kraju, w którym ma nastąpić pochówek.

Kwestie prawne – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z art. 37 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 1982 r., nr 13, poz. 98) w razie zgonu obywatela państwa wysyłającego (w tym przypadku Polski) na terytorium państwa przyjmującego, władze państwa przyjmującego powinny niezwłocznie zawiadomić o tym urząd konsularny państwa wysyłającego, w którego okręgu nastąpił zgon.

Pierwszym krokiem w celu sprowadzenia zwłok z Holandii lub innego państwa europejskiego jest złożenie wniosku o pozwolenie do starosty, właściwego dla miejsca, w którym ma odbyć się pochówek osoby zmarłej. Wniosek zawiera dane wnioskodawcy, dane osoby zmarłej, a także miejsce, z którego zwłoki mają zostać sprowadzone, miejsce pochówku oraz określenie środka transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki. Jako załącznik konieczny jest akt zgonu bądź inny dokument potwierdzający zgon oraz jego przyczynę. Starosta wydaje pozwolenie po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Następnie, po przedstawieniu konsulowi pozwolenia, stwierdzającego że zwłoki mogą być przywiezione do Polski, konsul wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Pozwolenia oraz zaświadczenie wydawane są na wniosek osób do tego uprawnionych. Są to między innymi: małżonek osoby zmarłej, krewni zstępni (dzieci, wnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia oraz osoby dobrowolnie zobowiązujące się do złożenia wniosku. Wszelkie pozwolenia i zaświadczenia w kwestii transportu zwłok, wydawane są w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku. Wyjątkiem są pozwolenia wydawane w razie, gdy osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej (m. in. cholera, dur, dżuma, wąglik, wścieklizna) – w tym przypadku pozwolenie nie zostanie wydane wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. W przypadku śmierci w następstwie COVID-19 (który nie jest uwzględniony w tamtejszym wykazie chorób zakaźnych) nie stosuje się niniejszego przepisu, w związku z tym,  pozwolenie wydawane jest w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku. Dodatkowo, według informacji opublikowanej na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:

przepisy dotyczące zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok obowiązywały do dnia 15 maja 2020 r. Obecnie odstąpiono od zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami (przewożenie zwłok w trumnach metalowych lub posiadających wkład metalowy jest rozwiązaniem wpisującym się we wskazany proces).  

W sytuacji, gdy akt zgonu nie zawiera informacji na temat przyczyny zgonu, do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, w którym wyklucza się chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu.

Wszelkie kwestie związane z postępowaniem w przypadku transportu zwłok na teren Rzeczypospolitej Polskiej regulują w Polsce następujące dokumenty: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn.zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866).

Sprowadzenie zwłok do Polski – kompleksowa pomoc firmy pogrzebowej

Ze względu na to, iż sprowadzenie zwłok z zagranicy wiąże się z wieloma formalnościami, warto skorzystać z pomocy firmy, która specjalizuje się w takich usługach. W Polsce działają zakłady pogrzebowe mające w swojej ofercie, poza standardową obsługą pogrzebu, także transport zwłok z zagranicy.

Transport zwłok z zagranicy jest bardzo czasochłonny, bowiem wymaga on przygotowania nie tylko w kwestii technicznej, czyli odpowiedniego zabezpieczenia zwłok oraz właściwie przystosowanego środka transportu, ale również przygotowania pod względem prawnym – informuje pracownik zakładu pogrzebowego Hübscher z Wodzisławia ŚląskiegoPracownicy firm pogrzebowych specjalizujących się w takim transporcie muszą znać prawo obowiązujące nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale też przepisy prawne obowiązujące w kraju, z którego zwłoki mają być transportowane. Warto zaznaczyć, że transport zwłok z zagranicy musi odbywać się w specjalnych warunkach – spełnione muszą być wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz zasady sanitarne z jednoczesnym poszanowaniem zwłok.

Zdając się na pomoc wyspecjalizowanej firmy w tak trudnym czasie, możesz być spokojny o wszelkie formalności oraz kwestie techniczne i w pełni skupić się na żałobie oraz otoczyć wsparciem pozostałych bliskich pogrążonych w smutku.

Materiał partnera