urządzenia transportu bliskiego

Zasady konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego objęte są obowiązkiem regularnych przeglądów i konserwacji według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. A zakres i charakter przeprowadzonych prac zapisywane są w dzienniku konserwacji urządzenia. Wyjaśniamy, jakie są podstawowe zasady konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Zanim przejdziemy do szczegółowych zasad konserwacji, należy zaznaczyć, że konserwacje i przeglądy są kluczowe w bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Pamiętajmy, że to od jakości prac konserwacyjnych zależy bezpieczeństwo w miejscu pracy – dlatego nie należy tego lekceważyć.

Wśród prac konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego możemy wyróżnić dwa rodzaje działań. Pierwsze to kontrola samych urządzeń, czyli sprawdzanie suwnic, wyciągarek, żurawi, wózków jezdniowych, manipulatorów i innych maszyn transportu bliskiego. A drugie to kontrola zawiesi stosowanych w tych maszynach.

Uprawnienia konserwatorów

Należy pamiętać, że konserwacji urządzeń transportu bliskiego mogą dokonywać wyłącznie przeszkolone osoby, które zdały egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W trakcie kursu konserwatorzy poznają m.in. zagadnienia związane z dozorem technicznym, zespoły i elementy urządzeń, zasady ochrony ppoż podczas konserwacji oraz BHP podczas konserwacji urządzeń technicznych.

Zakres konserwacji

Do osoby konserwującej należy wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego, a w tym m.in.:

  • stanu technicznego mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i ich mocowań,
  • działania zabezpieczeń i ograniczników ruchowych,
  • sprawności urządzeń sterujących oraz oświetlenia,
  • konstrukcji nośnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej połączeń,
  • toru jezdnego dźwignic szynowych,
  • oraz instalacji przeciwpożarowej.

Każda z prac konserwacyjnych powinna być odnotowana w dzienniku przeglądów wraz z datą i podpisem konserwatora.

Jak dodaje pracownik firmy BestTap: Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych są określone przepisami i w zależności od urządzenia wynoszą od 30, np. w przypadku suwnic specjalnego przeznaczenia, do nawet 180 dni w przypadku ruchomych podestów załadowczych.

Kontrola zawiesi

Jednym z elementów kontrolowanych w urządzeniach transportu bliskiego są zawiesia. Należy je sprawdzać nie tylko w trakcie użytkowania, ale także przed pierwszym rozruchem nowego sprzętu. Zaleca się, żeby szczegółowe kontrole zawiesi przeprowadzać nie rzadziej niż raz na rok. Wszystkie kontrole zawiesi powinno przeprowadzać się zgodnie z normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701.

Bez względu na to jakie urządzenia transportu bliskiego zamierzamy konserwować, nie możemy zapomnieć, że musi być to przeprowadzone w profesjonalny sposób i przez pracowników z uprawnieniami. Inaczej ryzykujemy nie tylko wysoką karę, w przypadku kontroli urzędników, ale także  zmniejszamy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Materiał partnera