Tyczenie lokalizacyjne

Tyczenia lokalizacyjne jako podstawowa czynność geodezyjna

Tyczenie lokalizacyjne to zespół czynności pomiarowych, które w Polsce wskazuje jedno z obowiązujących Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji z Rozporządzenia i postaramy się omówić w klarowny sposób, czym jest tyczenie lokalizacyjne w praktyce. Wymienimy również metody tyczenia i sprzęty wykorzystywane przez geodetów do tyczenia lokalizacyjnego.

Definicja tyczenia lokalizacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem

Ścisłą definicję tyczenia lokalizacyjnego wskazuje w Polsce Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wskazuje ono, że tyczenie to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazywanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Mówiąc prostszym językiem: tyczenie lokalizacyjne ma zapewnić zgodne z projektem, właściwe usytuowanie obiektu względem innych na danym obszarze.

Tyczenie lokalizacyjne w praktyce

O tyczeniu lokalizacyjnym w praktyce opowiedzieli nam specjaliści z firmy NorthGeo Dawid Kaczmar z okolic Wrocławia, która zajmuje się geodezyjną obsługą inwestycji. Zanim geodeta wytyczy obiekty, musi dokonać geodezyjnego opracowania projektu. Musi sprawdzić zgodności wymiarów i geometryczności zaprojektowanego obiektu; sprawdza też, czy obiekt nie koliduje z już istniejącymi obiektami na wskazanym obszarze. Geodeta oblicza elementy tyczenia, tworzy wykaz elementów kontrolnych i tworzy podstawę do wykonania tyczenia lokalizacyjnego – dokumentacyjny szkic. Wyróżniamy kilka metod tyczenia lokalizacyjnego:

  • metoda biegunowa,
  • metoda wcięcia kątowego w przód,
  • metoda przecięć,
  • metoda trygonometryczna,
  • metoda ortogonalna.

Do prac związanych z tyczeniem lokalizacyjnym geodeta używa elektronicznych dalmierzy ze statywami lub teodolitów do pomiarów kątów, gwoździ, młotka, ruletki geodezyjnej i drewnianych palików. Tyczenia to bez wątpienia jedne z najbardziej podstawowych czynności geodezyjnych, przy czym w zakres usług geodezyjnych fachowej, doświadczonej firmy działającej w tej branży, jest znacznie szerszy. Oferta może obejmować wyznaczanie budynków na działce, geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze, podziały i rozgraniczenia działek, kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji, czy pomiary specjalistyczne.

Materiał partnera