usługi notariusza

Taksa notarialna. Ile kosztują usługi notariusza?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, której przysługuje taka sama ochrona jak innym funkcjonariuszom publicznym. Jest on powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a jego zadaniem jest dokonywanie czynności, których strony pragną, bądź są w obowiązku nadać im formę czynności notarialnych. Do najczęstszych można zaliczyć przeniesienie prawa własności czy też poświadczenie własnoręcznego podpisu. A ile kosztują jego usługi? 

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą ze stroną umową, jednak nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W skład wspomnianego wynagrodzenia nie wchodzą koszty przejazdów i innych wydatków niezbędne do poniesienia w celu dokonania zleconych czynności. Ekspert z Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych zaznacza, że sporządzenie aktu notarialnego bądź objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania zmian zapisu urzędnik uzależnia od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej, która jest przekazywana właściwemu sądowi rejonowemu. 

Jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa – zgodnie z nazwą – maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Warto dodać, że ich wartość jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Istotne, że przyjmuje się za nią wartość podaną przez stronę czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w Ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) albo w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496). Zgodnie z wcześniejszym, podstawą określenia maksymalnej stawki jest np.: 

  • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy,
  • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi,
  • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu,
  • przy umowie dzierżawy oraz najmu – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat.

Do najpopularniejszych czynności notarialnych można zaliczyć: 

  • poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu – stawka to najczęściej 6 zł za każdą stronę
  • za poświadczenie własnoręczności podpisu – 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, a na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł.

Wspomniane kwoty są wartościami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. 

Materiał partnera