Kancelaria Notarialna

Różnice między oryginałem a wypisem aktu notarialnego

Akt notarialny sporządza się przy okazji dokonywania szczególnych czynności prawnych. Należą do nich sprzedaż lub darowizna nieruchomości, przekazania spółdzielczego prawa do lokalu lub nabycia udziałów w spółce handlowej. Czynność sporządzenia aktu gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i legitymizuje postępowanie sprzedaży lub innej czynności, dlatego też przeprowadzenie jej bez sporządzenia aktu jest nieważna i nie ma skutku prawnego.

Jak wygląda sporządzenie aktu notarialnego?

Do sporządzania aktów notarialnych jest uprawniony notariusz lub polski konsul, jeżeli otrzymał takie upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości. Dokument ten powinien zawierać dokładną datę sporządzenia aktu (czasami także z godziną jego spisania), dane notariusza, kancelarii oraz wszystkich uczestniczących w czynności stron. Oryginał aktu notarialnego musi zostać podpisany przez notariusza oraz strony postępowania lub ich przedstawicieli. Prowadzeniem takich czynności zajmuje się Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart.

Gdzie przechowywany jest oryginał aktu notarialnego?

Prawo polskie dokładnie określa, jaki powinien być obieg dokumentów notarialnych. Oryginał aktu notarialnego w świetle art. 95. prawa o notariacie musi być przez 10 lat przechowywany w kancelarii notarialnej, w której został sporządzony. Po upływie tego czasu jest ona zobowiązana do przekazania dokumentu do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego.

Z kolei na wypisie znajduje się podpis notariusza, jego pieczęć oraz informacja o zgodności treści wypisu z oryginałem aktu. Ten drugi dokument przekazywany jest stronom uczestniczącym w czynności sporządzania aktu. Oba dokumenty zarówno oryginał, jak i wypis aktu notarialnego nie różnią się treścią i posiadają taką samą moc prawną. Dokumenty posiadają także identyczną sygnaturę na pierwszej stronie, która informuje, pod jakim numerem został zarejestrowany oryginał aktu w Repozytorium A. Natomiast numery mieszczące się na ostatniej stronie określają numer wypisu, ponieważ sporządzenie każdej kopii stanowi odrębną czynność notarialną, która powinna zostać zarejestrowana.

Kto może ubiegać się o wypis aktu notarialnego?

Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o kopie wypisu aktu notarialnego w odpowiedniej kancelarii lub sądzie wieczystoksięgowym, jeżeli minęło 10 lat od sporządzenia aktu notarialnego. Do jej uzyskania mają prawo wszystkie strony postępowania, inne osoby przez nie wymienione podczas jego podpisania i ich prawni przedstawiciele. Grono tych osób może się poszerzyć w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego, które nie podlega zaskarżeniu.

Materiał partnera