biuro rachunkowe

Różnica między księgowością a rachunkowością

Księgowość i rachunkowość – te pojęcia często są używane zamiennie. Wiele osób stosuje te pojęcia także w odniesieniu do tego samego podmiotu jako biuro rachunkowe i biuro księgowe. Co prawda, te pojęcia są ze sobą powiązane, ale nie oznaczają tego samego. Księgowość jest częścią rachunkowości, a zakres biura rachunkowego jest znacznie większy niż księgowego. Czym więc dokładnie jest księgowość, a czym rachunkowość i jakie są między nimi różnice?

Księgowość – charakterystyka pojęcia

Księgowość to pojęcie, które stanowi element składowy rachunkowości, dlatego jej zakres jest znacznie węższy. Termin ten można określić jako system rejestracyjny rachunkowości. Księgowy ma więc za zadanie ewidencjonowanie udokumentowanych operacji gospodarczych w ujęciu pieniężnym i liczbowym. Praca księgowe polega także na zapisywaniu informacji na temat transakcji kupna i sprzedaży firmy, podatków, wysokości kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników oraz budżetu przeznaczonego na reklamę i marketing. Księgowość pozwala przedsiębiorcy kontrolować działania majątkowe i źródła finansowania firmy. Wyróżnia się dwa rodzaje księgowości – księgowość pełna polega na prowadzeniu ksiąg handlowych, a uproszczona może opierać się na księdze przychodów i rozchodów, ryczałcie ewidencjonowanym lub karcie podatkowej.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest szerszym pojęciem od księgowości – można powiedzieć, że jest to sformalizowany system przetwarzania informacji, które dotyczą wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Dzięki rachunkowości możliwe jest gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji, co może znacznie wpływać na decyzje dotyczące funkcjonowania danej firmy. Rachunkowość dzieli się na księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość finansową, a także pozwala oceniać sytuację firmy z trzech różnych perspektyw.

Perspektywa finansowa ma na celu informowanie o stanie finansowo-majątkowym firmy oraz o uzyskanym w danym czasie wyniku finansowym – są to więc najistotniejsze informacje dla właściciela, kredytobiorców i inwestorów. Biura rachunkowe, takie jak biuro rachunkowe Atoran, przedstawiają także informacje na temat efektywności firmy z perspektywy zarządczej, co jest istotne dla kadry zarządczej. Perspektywa podatkowa dotyczy natomiast zobowiązań podatkowych firm, które największe znaczenie mają dla organów podatkowych. Rachunkowość musi być też prowadzona według określonych zasad ciągłości, istotności, ostrożności, zasady memoriałowej, współmierności i zakazu kompensat.

Materiał partnera