przeniesienie własności nieruchomości

Rola notariusza w transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości

Zarówno kupno, jak i sprzedaż nieruchomości, to jedne z większych transakcji. Nie tylko wiążą się z przepływem dużej ilości gotówki, ale są także obarczone dużym ryzykiem. Strony transakcji nie zawsze są bowiem uczciwe. Z tego względu w prawie znalazł się przepis ściśle ustalający formę, w jakiej może zostać przeniesiona własność nieruchomości. Jaka to forma i jaką rolę odgrywa w całym procesie notariusz? Sprawdźmy.

Forma przeniesienia własności nieruchomości

Forma przeniesienia własności nieruchomości została ściśle określona w polskim prawie. Kwestia ta została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Art. 158 tejże ustawy stanowi, że umowa przenosząca własność nieruchomości powinna zostać obligatoryjnie sporządzona w postaci aktu notarialnego.

Z tego też względu obecność notariusza przy transakcji kupna czy też sprzedaży nieruchomości jest nieunikniona. Tylko on jest bowiem uprawniony do sporządzenia aktu notarialnego. Decydując się na zakup czy sprzedaż nieruchomości i szukając notariusza, warto przede wszystkim sprawdzić ofertę kancelarii notarialnych, które są najczęściej polecane przez zadowolonych klientów. Jedną z nich jest Kancelaria Notarialna Laury Ferorelli w Lublinie.

Sporządzenie aktu notarialnego

Aby przeniesienie własności nieruchomości miało moc prawną, umowę należy spisać u notariusza. Nie oznacza to jednak, że rola notariusza kończy się na samym przygotowaniu aktu notarialnego. Notariusz, jako funkcjonariusz publiczny, ma znacznie szersze kompetencje w zakresie transakcji kupna czy sprzedaży nieruchomości.

Po dostarczeniu dokumentów związanych z nieruchomością do kancelarii notariusz bada ich zgodność ze stanem faktycznym. Dopiero, jeśli nie budzą one żadnych wątpliwości, może on sporządzić umowę, dbając przy tym o interesy obu stron. Niedopuszczalne jest, aby notariusz faworyzował kupującego lub sprzedającego.

Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz musi upewnić się, że strony rozumieją jego postanowienia i wyrażają na nie zgodę. Następuje to poprzez odczytanie treści aktu. Jeśli umowa nie zawiera postanowień niezrozumiałych dla stron lub takich, na które nie chcą one przystać, możliwe jest podpisanie aktu.

Po sporządzeniu i podpisaniu aktu notariusz pobiera odpowiednią opłatę, zwaną taksą notarialną. Ostatnią formalnością dopełnianą przez notariusza, jest złożenie wniosku drogą elektroniczną do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o wpisanie nowego właściciela do ksiąg wieczystych. Czynność ta wykonywana jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu notarialnego.

Materiał partnera