korekta pracy dyplomowej

Rola korekty przy tworzeniu prac dyplomowych

Praca dyplomowa to pisemne dzieło studenta, którego napisanie i obronienie jest niezbędne do ukończenia studiów oraz uzyskania tytułu zawodowego. To poważny tekst, który musi być jak najwyższej jakości. Dlatego każda praca po napisaniu powinna być poddana korekcie. Może ona dotyczyć bardzo wielu elementów i musi być przeprowadzona w odpowiedni sposób przez eksperta, który najlepiej, aby nie był autorem danej pracy.

Czym jest korekta pracy dyplomowej?

Dokładna korekta pracy dyplomowej polega na kilkukrotnym jej przeczytaniu w celu odnalezienia błędów, jakimi są: literówki, błędy stylistyczne czy interpunkcyjne. Oddanie promotorowi pracy bez takich błędów podwyższa jej jakość, zmniejsza ilość poprawek, których musi dokonać student, a także znacznie zwiększa szanse na wysoką ocenę pracy. Studenci popełniają wiele błędów podczas pisania swojej pracy, gdyż jest ona często bardzo długa i na ponowne kilkukrotne jej czytanie zazwyczaj nie mają już czasu. Faktem jest też to, że często autorowi pracy o wiele trudniej jest znaleźć błędy niż fachowcowi, który czyta ją po raz pierwszy. Trzeba też zauważyć, że student piszący pracę dyplomową jest specjalistą w swojej dziedzinie, natomiast nie musi być mistrzem korekty.

Rodzaje korekty pracy dyplomowej

Korekta pracy dyplomowej obejmuje bardzo wiele aspektów oraz może przybierać bardzo różne formy. Bardzo popularna i konieczna prawie przy każdej pracy jest korekta językowa, która polega na poprawieniu błędów językowych, czyli ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych lub stylistycznych. Nie sposób jest napisać tak długi tekst, jakim jest praca dyplomowa, nie popełniając tych błędów.

Kolejna to korekta graficzna, która obejmuje edycję wstawianych do pracy rysunków, wykresów, tabel i schematów. Każda uczelnia ma odmienne wymogi co do tych aspektów, do których należy się zastosować. Celem tej korekty jest przede wszystkim to, żeby dana praca dyplomowa była przejrzysta i czytelna.

Jeszcze innym typem korekty jest korekta techniczna, która podobnie jak graficzna musi odnosić się do wymogów uczelni. Najczęściej obejmuje ona wydzielenie akapitów, dobranie i ujednolicenie odpowiedniej czcionki, prawidłowe ustawienie marginesów, odpowiednie dobranie przypisów, sporządzenie spisu treści lub bibliografii czy dołączenie przeprowadzonej podczas badań ankiety.

Najbardziej czasochłonną korektą jest merytoryczna, którą często wykonuje student po uwagach promotora. Może być ona również wykonana przez fachowca w momencie, gdy otrzyma on niezbędne informacje, gdyż istnieje bardzo wiele możliwych błędów merytorycznych. Ten rodzaj korekty obejmuje przede wszystkim uzupełnianie brakujących informacji w tekście, analizę prowadzonych badań czy wyciąganie z nich wniosków.

Kto wykonuje korektę pracy dyplomowej?

Korekty pracy dyplomowej może dokonać jej autor, czyli student, promotor lub specjalista. Jak już było wspomniane we wcześniejszej części artykułu zdecydowanie najlepszym wyborem jest zlecenie korekty fachowcowi, ponieważ student nie zawsze zauważy wszystkie błędy, a oddanie promotorowi niesprawdzonej pracy może skutkować obniżeniem oceny na dyplomie. Znalezienie specjalisty od korekty edytorskiej jest stosunkowo łatwe, gdyż istnieje wiele firm zatrudniających takie osoby. Jedną z nich jest działająca w Internecie firma e-konsultacje, która zajmuje się zarówno pisaniem prac dyplomowych, jak i ich korektą. Dzięki temu student może szybko skontaktować się ze specjalistami i uzyskać pomoc.

Praca dyplomowa dla każdego studenta jest bardzo poważnym tekstem, który umożliwia zdobycie tytułu zawodowego. Powinna zatem się dobrze prezentować oraz nie zawierać błędów, które są możliwe do wyeliminowania poprzez przeprowadzenie korekty.

Materiał partnera