Restrukturyzacja

Rodzaje podmiotów nadzorujących w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W toku postępowania restrukturyzacyjnego działania dłużnika muszą być nadzorowane przez odpowiednią osobę. W zależności od rodzaju procedury podmiot ma inny zakres uprawnień. Zazwyczaj wyznaczany jest przez sąd, lecz w niektórych przypadkach dłużnik może sam wybrać specjalistę. Poniższy tekst objaśni Ci różnice między podmiotami nadzorującymi w każdej z form restrukturyzacji firmy. 

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym

W postępowaniu układowym (także w przyspieszonym trybie) sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który odpowiada za za­wia­do­mie­nie wie­rzy­cie­li o otwar­ciu procedury, przy­go­to­wa­nie klu­czo­wych do­ku­men­tów oraz opracowanie recenzji propozycji układowych. Co więcej, kontroluje czynności dłużnika podejmowane w ramach zarządu przedsiębiorstwem. Jeśli dłużnik chce podjąć działania przekraczające zwykły zarząd, potrzebuje na to zgody nadzorcy. 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym przejmuje zarząd nad masą sanacyjną (majątkiem dłużnika) w celu zabezpieczenia jej przed znisz­cze­niem lub działaniami fraudacyjnymi. W jego gestii leżą obo­wiąz­ki spra­woz­daw­cze cią­żą­ce na dłuż­ni­ku, lecz nie odpowiada za błędy w przekazanej dokumentacji. Wobec tego w trakcie tej procedury warto współpracować z doświadczonymi prawnikami, takimi jak zespół kancelarii Legal Liability – dzięki temu będziesz mieć pewność, że składane przez Ciebie dokumenty są rzetelne i kompletne. 

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W tym rodzaju postępowania dłużnik sam wybiera osobę, która będzie pełniła rolę nadzorcy układu. Jego zadaniem jest kontrola postępów przedsiębiorcy w realizacji za­ło­żeń pla­nu re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Do jego obowiązków należy również stwierdzenie przyjęcia układu po zebraniu głosów wierzycieli i sporządzenie sprawozdania o możliwości wykonania układu (wraz z oceną ryzyka), które jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu. 

Doradca w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warunkiem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu. Do jego obowiązków należy: przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, współpraca z dłużnikiem przy opracowaniu propozycji układowych i planu restrukturyzacyjnego, zebranie głosów wierzycieli oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. 

Materiał partnera