badania geotechniczne

Rodzaje badań geotechnicznych

Zanim na placu robót zostanie rozpoczęta budowa, muszą zostać tam przeprowadzone dokładne badania geotechniczne. To dzięki nim można ocenić jakość gruntu oraz dokonać analizy właściwości podłoża. Pozwala to stwierdzić, czy na danym obszarze mogą być realizowane roboty drogowe lub inwestycja budowlana. Jak wykonuje się badania geotechniczne? Jakie są ich rodzaje?

Badania geotechniczne – co to takiego?

Badania geotechniczne wykonuje się zawsze przed rozpoczęciem budowy. Pozwalają one ocenić grunt pod kątem jego nośności. W przypadku realizowania inwestycji budowlanej ma to kolosalne znaczenie, gdyż wiedza na temat podłoża umożliwia wdrożenie odpowiednich rozwiązań podczas budowy.

Specjaliści, którzy zajmują się wykonywaniem tych badań, określają rodzaj gruntu. Wskazują, czy składają się na niego grunty organiczne (takie jak: torfy, namuły i gytie), grunty spoiste (takie jak: pyły, gliny, iły), czy grunty niespoiste (takie jak: piaski oraz żwiry). Określają także rodzaj podłoża skalnego. Ich zadaniem jest także ustalenie poziomu wód gruntowych. Jeżeli jest zbyt wysoki, trzeba zastosować specjalne metody podczas budowy fundamentów. Po przeprowadzonych badaniach geolog sporządza opracowanie zawierające profile oraz przekroje. Są na nich przedstawione oraz opisane wszystkie przewiercone warstwy gruntu.

Wykonanie badań geotechnicznych daje gwarancję, że konstrukcja, która ma powstać na danym gruncie, będzie wykonana z uwzględnieniem właściwości danego terenu. Przekłada się to oczywiście na jej stabilność” – mówi ekspert z Zakładu Robót Geologiczno-Inżynieryjnych GEOTEST.

Podział badań geotechnicznych

Głównym kryterium podziału badań geotechnicznych jest miejsce ich wykonywania. W związku z tym wyróżnia się badania polowe oraz laboratoryjne. Pierwsze z nich wykonuje się w terenie, a dokładniej na obszarze, gdzie ma zostać zrealizowana inwestycja. Dzięki temu geotechnicy mogą przyjrzeć się temu, jak wygląda grunt oraz wykonać odpowiednie pomiary. Natomiast badania laboratoryjne polegają na skrupulatnej analizie pobranych wcześniej próbek. Obejmują one takie procedury jak badanie wskaźnika zagęszczenia, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości na ściskanie, analizę areometryczną i sitową oraz badania wilgotności naturalnej gruntów spoistych. Używa się w tym celu zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego.

Badania polowe przeprowadza się wykonując wiercenia – mechaniczne, penetracyjne oraz ręczne – przynoszą one wiele cennych informacji o gruncie oraz o podłożu skalnym. Obejmują one także sondowanie – statyczne oraz dynamiczne.

Przeprowadzanie badań geotechnicznych zapewnia, że łatwo można przewidzieć i zapobiec problemom podczas budowy budynku. Jak wiadomo, mogłyby one być powodem przestojów w wykonywanych pracach, co wiązałoby się ze sporymi dodatkowymi kosztami dla inwestora.

Materiał partnera