restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z długów

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa, a nawet rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw niemu, nie musi prowadzić do upadłości firmy. Przedsiębiorca-dłużnik ma do dyspozycji inne narzędzia, które znacznie ułatwiają spłatę istniejących zobowiązań, bez konieczności likwidacji działalności. Mamy tutaj na myśli postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja chroni przed upadłością

Do chwili wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne dla dłużników, którzy stawali się niewypłacalni, najbardziej prawdopodobnym finałem była upadłość likwidacyjna. Formuła upadłościowa pozwala zatrzymać proces zadłużania przedsiębiorcy i w niektórych wypadkach może powodować umorzenie ciążących na nim długów lub ich części. Należy jednak pamiętać, że celem postępowania upadłościowego nie jest ucieczka przed spłatą zadłużenia, ale przeciwnie, zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie największym stopniu. W praktyce rozwiązanie to nie jest korzystne ani dla zadłużonego przedsiębiorcy, który w momencie ogłoszenia upadłości kończy swoją działalność, ani dla wierzycieli, którym w takim przypadku zwykle udaje się odzyskać tylko część należności.

Obecnie przedsiębiorca, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, może skorzystać z restrukturyzacji, czyli procedury, która daje szansę na naprawę sytuacji finansowej firmy i spłatę długów. Istotą restrukturyzacji jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, a następnie wdrożenie działań sanacyjnych, które mają przywrócić mu zdolność do wykonania zobowiązań. Z punktu widzenia dłużnika restrukturyzacja jest tym bardziej interesująca, że wszczęcie takiego postępowania skutkuje automatycznym wstrzymaniem toczących się wobec niego egzekucji – opowiada nasz rozmówca z Kancelarii radców prawnych i doradców podatkowych Andrzeja Paproty z Warszawy.

Na czym polega restrukturyzacja?

Wyróżnia się cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, podstępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Za najbardziej efektywne uznaje się przyspieszone postępowanie układowe, przeznaczone dla przedsiębiorstw, w których wierzytelności sporne nie przekraczają 15%; restrukturyzacja w takim postępowaniu zwykle nie wymaga bardzo dużych zmian w strukturze działalności firmy. Na przeciwnym biegunie leży postępowanie sanacyjne, które z jednej strony zapewnia dłużnikowi największą ochronę przed egzekucją, z drugiej zaś wiąże się z odebraniem mu możliwości zarządu własnym majątkiem.

Bez względu na wybrany rodzaj postępowania, pierwszym etapem jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego (który obok projektowanej strategii spłaty zobowiązań, obejmuje również analizę przyczyn zaistniałych problemów finansowych) i złożenie wniosku o otwarcie postępowania w sądzie. Już na etapie wyboru najlepszej formy restrukturyzacji najrozsądniej jest zwrócić się po pomoc do radcy prawnego, który specjalizuje się w tego typu zagadnieniach. Choć restrukturyzacja firmy nie jest zadaniem prostym, podejmując takie działania odpowiednio szybko, masz duże szanse na wyjście z długów i wyprowadzenie przedsiębiorstwa na prostą.

Materiał partnera