projektowanie biura

 Przepisy prawne wyzwaniem w projektowaniu i realizacji biura

Projektowanie biura powinniśmy zacząć nie tylko od pomysłu na jego aranżację czy wystrój, lecz przede wszystkim od zapoznania się z bieżącymi przepisami, regulującymi ilość miejsca, przypadającego na jednego pracownika, minimalne natężenie światła czy wymaganą ilość dróg ewakuacyjnych. Dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów stanowi wzywanie dla każdego architekta.

Zanim przystąpimy do prac projektowych, a następnie realizacji przestrzeni biurowej, powinniśmy zapoznać się z trzema zasadniczymi aktami prawnymi, regulującymi kluczowe kwestie, związane z przestrzenią biurową. Są to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto także zerknąć do Kodeksu Pracy, regulującego bezpieczeństwo pracy pracownika, jego komfort oraz ochronę zdrowia. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym regulacjom, związanymi z projektowaniem i realizacją biura.

Przestrzeń

Podstawą jest zapewnienie dostatecznej ilość przestrzeni każdemu pracownikowi. Wedle przepisów, ilość minimalnej wolnej objętości pomieszczenia, przypadającej na jednego pracownika, powinna wynosić co najmniej 13 m2, a powierzchnia podłogi, nie zajętej przez meble, to minimum 2m2. Z kolei ilość  metrów kwadratowych, przypadających na jednego pracownika, powinna wynosić co najmniej 5. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni to także właściwe zaprojektowanie przejść między meblami oraz korytarzy ewakuacyjnych. Tę kwestię także regulują przepisy. Jeśli w pomieszczeniu są nie więcej niż 3 osoby, przejścia między meblami powinny wynosić min. 80 cm, powyżej 4 osób będzie to 90 cm. Z kolei szerokość przejść ewakuacyjnych to co najmniej 0,6 m na 100 osób i nie mniej niż 0,9m. Projektowanie biura zgodnie z obowiązującymi przepisami najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, takiej jak na przykład Interbiuro.

Oświetlenie

Oświetlenie w biurze jest kluczowym czynnikiem, wpływającym na komfort pracy. Nie jest istotna jedynie jego estetyka, lecz przede wszystkim natężenie światła. Pomieszczenie biurowe powinno być zaprojektowane jednak w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywało naturalne światło dzienne. Pracownicy nie powinni więc siedzieć tyłem lub przodem do źródła światła. Naturalne oświetlenie w miejscu pracy powinno wynosić w myśl przepisów około 300 lx dla pracy typowej i około 500 lx dla pracy o podwyższonych wymogach wzrokowych.

Hałas i temperatura

Bez wątpienia hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników pracy biurowej, dlatego ustawodawca zadbał o odpowiednie regulacje w tej kwestii. Polskie Normy określają dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach do pracy umysłowej bez mechanicznych i elektrycznych źródeł hałasu na poziomie 45-50 dB/A, a w pomieszczeniach typowo biurowych 55-60 dB/A. Ponieważ biuro to miejsce, w którym pracownicy większą część dnia, należy pomyśleć o odpowiednich warunkach klimatycznych. Zalecaną temperaturą 20 -24°C zimą i 23 – 26°C latem.

Materiał partnera