praca na rusztowaniu

Prace na rusztowaniach w świetle polskich przepisów

Prace na rusztowaniach należą do najważniejszych, a zarazem najniebezpieczniejszych w dziedzinie budownictwa. Upadki z wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych w budownictwie. Aby zadbać o bezpieczeństwo zarówno pracowników wykonujących pracę na rusztowaniach, jak i osób postronnych, konieczna jest organizacja pracy zgodnie z przepisami. A tych nie brakuje.

Co mówią polskie przepisy na temat pracy na rusztowaniach?

W polskich przepisach na temat rusztowań nie jest łatwo się odnaleźć. Zapisy na temat rusztowań można znaleźć w kilkudziesięciu dokumentach prawnych publikowanych na przez wiele lat – tłumaczy pracownik firmy VERENT z Warszawy, która zajmuje się wynajem, montażem i demontażem rusztowań. Podstawą prawną większości z nich jest Kodeks pracy. Co może być zaskakujące, wiele zapisów na temat rusztowań znajduje się w dokumentach opartych na ustawie o systemie oświaty. Dotyczą one między innymi kursów zasad montażu rusztowań – dodaje.

Najważniejszym dokumentem na temat pracy na rusztowaniach jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Ósmy rozdział tego aktu prawnego poświęcono w całości rusztowaniom, zawierając w nim wymagania prawne w zakresie konstrukcji, BHP i ergonomiczne. Zapisano w nim między innymi, że:

  • rusztowania powinny być wykonywane w zgodzie z dokumentacją producenta lub indywidualnym projektem;
  • montaż i demontaż rusztowań powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające wymagane uprawnienia;
  • rusztowania powinny posiadać pomost o odpowiedniej powierzchni roboczej, stabilną konstrukcję, poręcz ochronną oraz piony komunikacyjne, jak również zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowiska pracy;
  • rusztowania należy ustawiać na ustabilizowanym i wyprofilowanym podłożu;
  • rusztowania wykonane z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Zapisy dotyczące rusztowań znajdują się również w innych rozdziałach przytoczonego rozporządzenia.

Gdzie jeszcze można znaleźć informacje związane z budową i eksploatacją rusztowań?

Jak wspomniano powyżej, prace na rusztowaniach regulowane są przez wiele aktów prawnych. Do wartych wspomnienia należą:

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), w którym można znaleźć wymagania dotyczące rusztowań wynikające z przepisów Unii Europejskiej;
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, z późn. zm.), w którym opisano uprawnienia dla monterów rusztowań;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.), gdzie znajdują się przepisy dotyczące prac na wysokości, w tym rusztowaniach, oraz zasady stosowania środków ochrony indywidualnej m.in. przez monterów rusztowań.

Ponadto istnieją oddzielne regulacje chociażby w zakresie pracy na rusztowaniach przy budowie i przebudowie oraz remontach jednostek pływających, jak również dotyczące sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku robót na wysokości.

Materiał partnera