stacje bazowe telefonii komórkowej

Pomiar pola elektromagnetycznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej dla celów ochrony środowiska

W Polsce obowiązuje Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nią, ocena poziomów pól elektromagnetycznych występujących w środowisku jest wykonywana w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ustawa wyjaśnia, że pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, których częstotliwość nie przekracza 300 GHz. Co ważne – tworzą one promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące. Co warto wiedzieć o jego pomiarach?

Badanie pola elektromagnetycznego a wyniki

Badania pól elektromagnetycznych (PEM) po raz pierwszy, na dużą skalę, zostały przeprowadzone w 2017 roku przez Instytut Łączności. Były wykonywane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Pomiary pola elektromagnetycznego były prowadzone w 64 lokalizacjach na terenie całego kraju – głównie obejmowały one miasta wojewódzkie. Natomiast pierwsze pilotażowe pomiary odbyły się w Rzeszowie i Krakowie w 2016 roku.

Wykorzystywano do ich wykonania urządzenia pomiarowe pozwalające uzyskać wyniki selektywne tj. przedstawiające wartość, w której mierzone stacje pracują z ponad 100% mocy, jak i pomiary szerokopasmowe.

W badaniach przeanalizowano tysiące kompletów dokumentacji, z czego wybrano 2010 punktów pomiarowych. Uzyskano wówczas zadowalające wyniki – tylko w jednym punkcie zostało zauważone przekroczenie dopuszczalnej wartości o 10%. Całkowicie inne dane uzyskano w pomiarze selektywnym – wówczas, aż w 23 miejscach wartość była zbyt wysoka.

Autorzy raportu zauważają, że pomimo niewielkich przekroczeń, konieczne jest stałe i regularne monitorowanie stanu środowiska w zakresie PEM.

Jak są przeprowadzane pomiary?

Pod koniec 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Określa ono sposób ich wykonywania na terenie całego kraju. Istotne, by badane punkty były odpowiednio rozlokowane, tj. obejmowały:

  • centralne dzielnice i osiedla miast, z liczbą mieszkańców przekraczającą 50 tys.,
  • pozostałe miasta,
  • tereny wiejskie.

Omawiane czynności wykonuje się w cyklu trzyletnim. Ekspert z Laboratorium Badawczego LBG wyjaśnia, że w każdym z wymienionych obszarów należy uzyskać wyniki z 15 punktów. Po trzech latach wykonuje się je w ten sam sposób i porównuje, określając kierunki zmian. Co istotne – badanie musi być przeprowadzane w odległości większej niż 100 m od źródeł PEM.

Proces obejmuje dwugodzinną rejestrację wartości, z częstotliwością próbkowania na poziomie minimum 10 sekund. Istotne jest również rejestrowanie panujących warunków meteorologicznych, tj. wilgotności i temperatury powietrza. Rejestracja zapisów powinna się odbywać, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 0 stopni Celsjusza, a wilgotność jest poniżej poziomu 75%.

Materiał partnera