podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie. Postępowanie krok po kroku

Zakończenie małżeństwa wiąże się z wieloma zmianami w sytuacji dotychczasowych współmałżonków. Dotyczą one nie tylko relacji osobistych, ale przede wszystkim relacji prawnych. Po orzeczeniu rozwodu stają się oni dla siebie zupełnie obcymi osobami, które mogą rozpocząć nowy etap swego życia. Zanim to nastąpi, powinni jednak uregulować miedzy sobą kwestie majątkowe, tj. dokonać podziału majątku wspólnego.

Relacje majątkowe w czasie małżeństwa i po nim

Podczas trwania małżeństwa małżonkowie mogą posiadać zarówno majątki osobiste, jak i majątek wspólny. O ile obie strony nie zdecydują się na zawarcie intercyzy i przyjęcie innych ustaleń, to wszystkie ruchomości i nieruchomości posiadane w momencie zawierania związku małżeńskiego będą stanowiły ich majątek osobisty. Większość przychodów, jakie uzyskają podczas małżeństwa, w tym np. wynagrodzenia za pracę, oraz kupowanych za te środki rzeczy lub nabywanych nieruchomości będzie się składać na majątek wspólny. Niektóre pozyskiwane kwoty lub rzeczy i nieruchomości będą jednak powiększały majątki osobiste małżonków. Będzie tak m.in. z wypłacanymi im odszkodowaniami, nagrodami czy uzyskiwanymi darowiznami i spadkami.

W momencie, gdy małżonkowie decydują się na rozwód lub separację oraz uzyskują orzeczenie sądu, ich majątek wspólny może zostać między nich podzielony. Nie ma wprawdzie takiego obowiązku, jednak brak podziału może utrudnić korzystanie z niektórych jego składników, a zbytnie zwlekanie może się wiązać z późniejszymi problemami w razie wystąpienia różnicy zdań co do zasad podziału – wyjaśnia prawnik z Kancelarii Adwokackiej Zdanowicz.

W jaki sposób podzielić majątek wspólny po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony podczas rozprawy rozwodowej przed sądem rodzinnym, jeśli małżonkowie będą o to wnioskować. Sąd jednak stosunkowo rzadko przychyla się do takiej prośby, nawet w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do zasad podziału. Dzieje się tak, ze względu na to, że sąd na mocy obowiązujących regulacji musi dbać o to, by nic nie wydłużyło postępowania rozwodowego. W praktyce więc podział majątku jest zwykle dokonywany już po orzeczeniu rozwodu.

Małżonkowie mogą przy tym skorzystać z dwóch możliwości (poza decyzją o niedzieleniu majątku). Są to podział majątku na drodze ugody, np. zawartej przy wsparciu adwokata pomagającego w sformułowaniu odpowiedniej umowy oraz przeprowadzenie podziału w postępowaniu sądowym.

W przypadku, gdy rozwiedzeniu małżonkowie zdecydują się na podział sądowy, muszą wystąpić z odpowiednim pozwem, gdzie określą swe żądania i oczekiwania. Warto pamiętać, że choć w większości przypadków sądy dzielą majątek po połowie, to są okoliczności, w których sędzia może na wniosek strony podjąć inną decyzję. Wymaga to jednak przedstawienia właściwej argumentacji oraz dowodów przemawiających za racjami byłego małżonka domagającego się innego podziału.

Przy sądowym podziale majątku najważniejszym krokiem jest przygotowanie pozwu i jego złożenie. W praktyce najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który nie tylko przygotuje potrzebne pisma procesowe, lecz także zadba o przedstawienie właściwej argumentacji i będzie reprezentował interesy strony podczas postępowania.

Materiał partnera