Roliczanie podatku

Podatek PIT. Podstawowe informacje

Podatek PIT jest dokumentem urzędowym, który przygotowuje się okresowo. Jest on podstawą zapłaty podatku, bądź otrzymania zwrotu nadpłaty jaka wynika z nadwyżki wpłaconych składek. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat podatku PIT.

Czym jest podatek PIT?

Zgodnie z definicją, podatek PIT to urzędowy dokument przygotowywany na określonym prawnie wzorze. Ma on bezpośredni związek z podatkiem dochodowym odprowadzanym od osób fizycznych. Podatek PIT przygotowuje się okresowo i stanowi on podstawę zapłaty podatku w określonej wysokości.

Podatek PIT zawiera informacje istotne dla organów podatkowych, na temat kosztów, zaliczek, kwot przychodów i dochodu, metod i form opodatkowania oraz ulg i odliczeń, z których w danym roku rozliczeniowym korzystali podatnicy. Określenia PIT używa się także dla druków służących do rozliczeń zaliczek na podatek i wyboru zasad form rozliczania podatku – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Biuro Rachunkowe AKRO.

Rozliczanie podatku PIT – możliwe sposoby

Każdego roku podatnik zobowiązany jest do przygotowania i złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Jest ona podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu jego nadpłaty. Ważne jest, by deklaracje sporządzić w odpowiedniej formie, a więc przede wszystkim w specjalnym formularzu. Wzorów formularza jest kilka, dlatego konieczne jest wybranie tego odpowiedniego dla siebie. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj przychodu rozliczany będzie w deklaracji. Kolejnym krokiem podczas rozliczania podatku PIT jest wskazanie w deklaracji przychodów, dochodów, kosztów, kwotę wolną od ulgi oraz odliczenia jakie przysługują podatnikowi, i które zostały osiągnięte w danym roku.

Istotne jest, aby rozliczenie zostało opatrzone podpisem podatnika. Jeśli deklarację PIT podatnik składa przez internet, jego podpisem staje się zestaw danych autoryzacyjnych, które identyfikują go przed urzędem skarbowym, zwany profilem zaufanym. Innym sposobem jest podpisanie dokumentu przy pomocy podpisu elektronicznego. Oczywiście, poza drogą internetową, deklarację podatkową złożyć można także przez pełnomocnika, np. pracującego w biurze rachunkowym.

Najprostszą formą złożenia deklaracji jest jednak zkorzystanie z usługi Twój e-PIT na portalu podatkowym podatki.gov.pl. Tam na podatnika czeka wstępnie przygotowany ePIT, który należy sprawdzić, uzupełnić oraz wysłać elektronicznie lub wydrukować i złożyć w tradycyjny sposób.

Metody rozliczania podatku PIT od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizyczny można rozliczać samodzielnie lub (w przypadku małżeństw) wraz z małżonkiem. Co więcej, możliwe jest także rozliczanie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Opodatkowanie, w zależności od rodzaju przychodów, dopuszczalne jest w formie skali podatkowej, ryczałtem, liniowo lub od przychodów ewidencjonowanych.

Materiał partnera