odszkodowanie gornicze za szkody w rolnictwie wniosek

Naprawa szkód górniczych w uprawach rolnych. Teoria a praktyka

Górnictwo to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Niestety, działalność zakładów górniczych ma również pewne ciemne strony – w wyniku tworzenia szybów kopalni oraz wydobywania urobku może dojść do istotnych zmian w warstwie gruntów, które z kolei będą wpływać na stan nieruchomości naziemnych, znajdujących się w rejonie działania zakładów. Dotyczy to również upraw rolnych.

Szkoda górnicza – co to takiego?

Szkodą górniczą nazywany szkody powstałe w wyniku działalności zakładów górniczych, które dotykają osób fizycznych i prawnych mieszkających lub prowadzących własną działalność w pobliżu ww. zakładów. Za szkodę taką uznaje się nie tylko uszkodzenie budynku, ale również zmiany w gruntach rolnych. Zgodnie z art. 146 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, podmiot prowadzący działalność górniczą na danym obszarze, w wyniku której doszło do powstania szkody, ponosi za nią odpowiedzialność.

Naprawa szkód w teorii

Art. 147 wspomnianej wyżej ustawy stwierdza, że zakład górniczy, który jest odpowiedzialny za powstanie szkody, może zadośćuczynić poszkodowanemu na dwa sposoby – poprzez naprawienie szkody lub wypłacenie pieniężnego ekwiwalentu, z którego poszkodowany może sfinansować prace naprawcze we własnym zakresie. Naprawa szkód w uprawach rolnych polega przede wszystkim na rekultywacji gruntu, co pozwala przywrócić mu jego utraconą wartość użytkową lub przyrodniczą.

Naprawa szkód w praktyce

Choć prawo daje nam wybór, w praktyce dużo bardziej opłacalną dla nas formą zadośćuczynienia jest otrzymanie środków, które przeznaczymy na samodzielnie wykonanie niezbędnych prac naprawczych. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób zyskujemy pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób i przy użyciu jakich technologii prace te zostaną wykonane. Bardzo częstym problemem w sytuacji, kiedy to zakład górniczy zajmuje się usuwaniem szkód, jest niska jakość tych prac – może się nawet okazać, że szkoda, choć teoretycznie usunięta, w praktyce wciąż przyczynia się do obniżenia wartości gruntu. Tym samym ponosimy wtedy dalsze straty. W dochodzeniu swoich roszczeń bardzo przydatna może okazać się pomoc wykwalifikowanych specjalistów, takich jak firma Kompensata.

Formalności

Niezależnie od tego, na jaką formę odszkodowania się zdecydujemy, powinniśmy pamiętać o dopełnieniu odpowiednich formalności. Kluczowe jest złożenie przez nas wniosku o naprawienie szkody, w której określimy, jakiego rodzaju naprawy oczekujemy. Zwróćmy uwagę, że w przypadku szkód, które dotykają gruntów rolnych, wniosek ten powinien zostać złożony w okresie wegetacyjnym, przed terminem planowanego zbioru.

Materiał partnera