Dokumentacja cen transferowych

Na kim spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Ceny transferowe, inaczej nazywane cenami transakcyjnymi, to ceny, które stosuje się pomiędzy powiązanymi podmiotami. Te najczęściej znajdują się w jednej grupie kapitałowej. Mają one wpływ na wysokości zysków i strat. Dokumentacja cen transferowych to istotny składnik rozliczania podatków. Na kim spoczywa obowiązek jej sporządzenia i co warto wiedzieć na ten temat?

Czemu służą ceny transferowe?

Wzajemne powiązania podmiotów gospodarczych stają się coraz bardziej złożone. Często także w grę wchodzi długa lista podmiotów zależnych. Jak nadążyć za tym, czy transakcje w ramach jednej grupy kapitałowej albo świadczenie usług przez członków zarządu na rzecz osoby prawnej dokonywane są z zachowaniem prawideł rynkowych? Właśnie temu służy sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Cała idea cen transferowych opiera się na wzajemnym powiązaniu podmiotów gospodarczych. Nie ma przy tym znaczenia, czy powiązanie to ma charakter kapitałowy, osobowy, zarządczy czy też majątkowy. Powiązany może być każdy podmiot. Możemy więc mieć do czynienia z osobą fizyczną, osobą prawną, ułomną osobą prawną jak również zagranicznym zakładem. O fakcie powiązania decyduje natomiast to, czy podmioty te biorą udział w zarządzaniu lub kontroli innego przedsiębiorstwa albo też posiadają odpowiednio wysoki udział w jego kapitale oraz zysku.

Z cenami transferowymi wiąże się ryzyko przenoszenia dochodu między podmiotami powiązanymi. Aby uniknąć ryzyka zaniżenia wykazanego dochodu w określonych grupach kapitałowych, ustawodawca wprowadził mechanizm dokumentacji ceny transferowej, który ułatwia organom podatkowym ustalenie rzeczywistego dochodu danego podmiotu lub grupy podmiotów.

Kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych?

Kwestię tego, kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych szczegółowo reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim, obowiązek ten spoczywa na podatnikach, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy wyniosły równowartość dwóch milionów euro; dokonują z podmiotami powiązanymi transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty lub ujmują w roku podatkowym inne zdarzenia ze współudziałem podmiotów powiązanych. Jak widać zatem, ustawodawca wymaga spełnienia pierwszej oraz drugiej lub trzeciej przesłanki operując tym samym jednocześnie kryterium ilościowym oraz jakościowym. Sporządzaniem dla firm dokumentacji cen transferowych zajmują się doradcy podatkowi, tacy jak np. Ceny Transferowe.

Ceny transakcyjne a szkodliwa gospodarka podatkowa

Dokumentacja cen transferowych pojawia się również tam, gdzie firma wchodzi w relację z innym podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dla tych przypadków wystarczy, aby wartość transakcji przekraczała dwadzieścia tysięcy euro. Rozwiązanie takie ma za zadanie ułatwić organom skarbowym kontrolę działania zgodnie z prawem podmiotów gospodarczych w tych krajach, które często wybierane są ze względu na korzystną politykę podatkową.

Granice kontroli fiskusa

Warto wspomnieć, że obowiązek ustawowy dotknął także podmioty, które zawierają spółkę osobową lub też realizują inne przedsięwzięcie o szacunkowej wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy euro. Przepisy podatkowe nakładają również obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok następujący po roku, kiedy powstał te obowiązek i to bez względu, czy spółka spełniła ustawowe przesłanki, czy też nie. Wszystkie te działania mają w założeniu służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w kolejnych państwach.

Materiał partnera