audyt warunkow pracy

Na czym polega audyt warunków pracy?

Stan warunków pracy w firmie to jeden z ważniejszych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. Decydują one zarówno o bezpieczeństwie, zdrowiu, jak i komforcie zatrudnionych. Audyt BHP powala skontrolować, czy miejsca pracy są zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach branżowych. Celem takiej akcji nie jest wytykanie nieprawidłowości, tylko raczej ocena aktualnych rozwiązań z dziedziny BHP. Wnioski z audytu pozwalają na wprowadzenie ulepszeń.

Czym jest audyt warunków pracy?

Audyt warunków pracy jest dokładnym przeglądem wszystkich stanowisk pod kątem ewentualnych zagrożeń, takich jak możliwość wypadku czy doświadczenia działania szkodliwych warunków. Ponadto przeprowadzający audyt ma w obowiązku przeanalizować wszelkie rozwiązania, które wprowadził dany zakład pracy, aby człowiek na stanowisku nie był w żaden sposób zagrożony. Przy okazji sprawdzana jest zgodność wprowadzonych zasad z przepisami ogólnymi.

Pracodawca jest zobowiązany o zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków do pracy, dlatego audyt BHP powinien być przeprowadzany regularnie. Pomocne są w tym specjalistyczne firmy, takie jak INKA BHP, które oprócz audytów przeprowadzają szkolenia BHP i inne działania w tym temacie. Tego rodzaju podmioty dysponują szeroką wiedzą, która umożliwia fachowe doradztwo w sprawie powiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Audyt warunków pracy pozwala również wysnuć wnioski na temat faktycznego poziomu bezpieczeństwa w firmie, które będą pomocne w tworzeniu nowych systemów pomocnych w poprawie bezpieczeństwa pracowników.

Jakie korzyści dla firmy niesie audyt warunków pracy?

Efektem audytu jest dokument, który oprócz przedstawienia wniosków raportuje o potencjalnych zagrożeniach i podpowiada gotowe rozwiązania, jakie należy wdrożyć, aby poprawiło się bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie.

Audyt warunków pracy to przede wszystkim spełnienie przez pracodawcę obowiązku regularnych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Za tym idzie możliwość otrzymania dodatkowych instrukcji, które poprawią stan bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. Tym samym zmniejszy się wypadkowość w firmie, a co za tym idzie – nie będą ponoszone koszty związane z odszkodowaniami za ewentualne zaniedbania pracodawcy.

Ponadto firma, gdzie poziom bezpieczeństwa jest wystarczająco wysoki, postrzegana jest przez społeczeństwo jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Bezpieczny zakład to ciągłość produkcji, bez przestojów spowodowanych wypadkami czy zwolnieniami pracowników.

Materiał partnera