kierowcy z uprawnieniami ADR

Konsekwencje karne za naruszenie przepisów ADR

ADR to międzynarodowa konwekcja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Za naruszenie wynikających z niej przepisów ADR przewidziano kary. Firmy związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych są zobowiązane do współpracy z doradcą ADR, który pomaga im w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję.

Jakie działania są podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli związanej z transportem ADR?

Zgodnie z art. 102. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w toku kontroli drogowej dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych dokonywanej podczas odprawy granicznej, które mają wpływ na bezpieczeństwo tego transportu, osoba przeprowadzająca kontrolę może podjąć następujące kroki uniemożliwiające kierowcy z uprawnieniami ADR dalszy przewóz:

  • zapobiec przekroczeniu granicy środkiem transportu i jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli środek transportu jest w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego;
  • podjąć czynności mające na celu usunięcie środka transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w miejscu postojowym umożliwiającym jego bezpieczne pozostawienie (koszt pokrywa właściciel lub posiadacz środka transportu);
  • podjąć czynności mające na celu usuniecie środka transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w jednostce wojskowej – dot. przewozu pojazdami sił zbrojnych bądź pojazdami, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

Jakie są kary na naruszenie przepisów ADR i na kogo są one nakładane?

Firmy zajmujące się transportem towarów i ładunków niebezpiecznych, takie jak przedsiębiorstwo Trans Polonia Group z Tczewa, a także kierowcy ADR, a nawet podmioty prowadzące kursy ADR muszą mieć na uwadze kary, które mogą zostać na nich nałożone na skutek naruszenia przez nich przepisów ADR.

Zgodnie z art. 107. wyżej wymienionej ustawy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł, z zastrzeżeniem art. 113., w którym mowa jest o transporcie pojazdami sił zbrojnych. Karalne jest między innymi nieodpowiednie oznakowanie lub brak oznakowania ciśnieniowych urządzeń transportowych czy wprowadzenie do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych niezgodnie z wymaganiami.

Materiał partnera