zasiłek pogrzebowy

Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to ogromne wsparcie finansowe w trudnej i tragicznej sytuacji, związanej z pogrzebem. Niespodziewany, aczkolwiek konieczny do poniesienia wydatek, to często kilka tysięcy złotych. Warto wówczas skorzystać z pomocy w postaci świadczenia pogrzebowego. Komu dokładnie ono przysługuje i ile aktualnie wynosi?

Kto otrzymuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje następującym osobom, które pokryły koszty pogrzebu:

 • prawodawcy,
 • członkowi rodziny,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej.

Dodatkowo może go otrzymać także podmiot, taki jak DPS, gmina czy powiat. Jeśli chodzi o członków rodziny, to chodzi także o wdowę lub wdowca, którzy w chwili śmierci współmałżonka pozostawali z nim w separacji.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która jest ubezpieczona w ZUS, bądź ma przyznaną emeryturę lub rentę.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Warto wiedzieć, że wysokość zasiłku pogrzebowego z ZUS dla członków rodziny wynosi w każdym przypadku tyle samo – jest to 4 tysiące złotych.

Natomiast jeśli koszty organizacji pogrzebu poniosła gmina, powiat, DPS, pracodawca, przedstawiciel związku wyznaniowego lub osoba obca, to sytuacja wygląda inaczej. W takiej sytuacji zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości poniesionych kosztów, przy czym kwota nie może przekraczać 4 tysięcy złotych.

Jeśli koszt związany z ostatnim pożegnaniem był dzielony między więcej niż jedną osobę lub podmiot, to wówczas zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi, proporcjonalnie do poniesionych wydatków.  

Formalności i terminy a zasiłek pogrzebowy

Do siedziby ZUS należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku,
 • akt zgonu lub akt urodzenia dziecka urodzonego jako martwe,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu
  lub rentowemu.

Jak widać, dokumentów jest całkiem sporo i niestety nie może w nich być żadnych nieścisłości. Zatem dobrze, jeśli pomoc w formalnościach oferuje firma pogrzebowa. Takie usługi oferuje na przykład  Zakład Usług Pogrzebowych Anubis z Wrocławia.

Dokumenty uprawniające do uzyskania zasiłku należy złożyć do ZUS w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb się odbył. Po tym terminie dochodzi do przedawnienia roszczeń i zasiłku się nie otrzyma.

Materiał partnera