kalibracja detektora gazu

Kiedy warto wezwać serwis detektorów gazu?

Detektory gazu, zarówno stacjonarne, jak i mobilne, są ważnymi urządzeniami wykrywającymi obecność w pomieszczeniach m.in. tlenku węgla, który jest bardzo groźny dla zdrowia i życia ludzi. Aby jednak czujniki dobrze spełniały swoje zadanie, muszą być poddawane regularnym przeglądom, a w przypadku jakichkolwiek usterek – naprawiane lub wymieniane przez specjalistów. Kiedy warto wezwać na pomoc serwis detektorów gazu?

Kalibracja czujników

Czujniki i detektory gazu zgodnie z zobowiązującym prawem powinny być poddawane kalibracji w określonych odstępach czasu. Zwykle, zależnie od rodzaju urządzenia, jest to od pół roku do trzech lat. Kalibracja jest również wymagana w sytuacjach, gdy doszło do zatrucia czy awarii detektora. Zaniedbanie tego może skutkować wadliwą pracą urządzenia i niewykryciem przez nie groźnego gazu. Kalibracją przenośnych detektorów gazowych oraz kompleksowym serwisem takich systemów stacjonarnych zajmuje się firma Krolpol Safety z Radzynia w województwie lubuskim. Usługi te są świadczone zarówno na miejscu, tam gdzie zabezpieczenia funkcjonują, jak i w serwisie w przypadku detektorów mobilnych czy czujników poddanych demontażowi. Czas realizacji i koszt usługi ustalane są indywidualnie. Do prawidłowego przeprowadzenia kalibracji wykorzystuje się atestowane gazy.

Instalacja i eksploatacja systemu

Instalacja czujników gazu nie może być przypadkowa, niezbędna jest tu znajomość obowiązujących przepisów, m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz zasad działania takich systemów w różnych obiektach, potencjalnych zagrożeń, mikroklimatu wnętrz i wielu innych czynników. Dlatego tu również nieodzowna jest pomoc specjalistów posiadających wymagane uprawnienia. Szczegółowe wytyczne na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W czasie eksploatacji instalacje takie muszą poddawane regularnym przeglądom okresowym oraz naprawom i modernizacjom, w zależności od potrzeb. Tym również zajmują się specjaliści z serwisu detektorów gazu, częstotliwość przeglądów jest określona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Warto na koniec przypomnieć, że aby system detekcji gazów nie ulegał awariom, niezbędne jest jego prawidłowe użytkowanie, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i instalatorów.

Materiał partnera