Policjant

Kiedy policjant przekracza swoje uprawnienia?

Przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy Policji w pierwszej kolejności najczęściej kojarzy się z nadużywaniem siły fizycznej. Czy przekroczenie uprawnień przez policjanta zawsze wygląda tak samo? Kiedy przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza Policji podlega odpowiedzialności karnej? Gdzie wymienione są uprawnienia, którymi dysponują policjanci? Sprawdźmy!

Przekroczenie uprawnień przez policjanta

Przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza Policji jest każde zachowanie wykraczające poza uprawnienia przydzielone mu na mocy prawa. Chodzi więc o takie działania policjanta, co do których nie ma on uprawnień, wykraczające poza ściśle określone procedury czy takie, w których nie było podstaw do jego podjęcia.

W przypadku, gdy mamy problemy z oceną zachowania policjanta i nie jesteśmy pewni, czy można zakwalifikować je jako przekroczenie uprawnień, warto skorzystać z pomocy prawnej. Jedną z najbardziej polecanych kancelarii jest Kancelaria Radcowska Mariusz Kimus w Częstochowie.

Najczęściej wskazywanym przekroczeniem uprawnień przez policjanta jest użycie środków przymusu bezpośredniego niewspółmiernych do zagrożenia. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie uprawnień może przyjmować także inne formy, niekoniecznie związane z przemocą fizyczną.

Przykładem takiego przekroczenia uprawnień może być ujawnianie tajnych informacji innym osobom przez funkcjonariusza Policji. Czynów tego rodzaju policjanci najczęściej dopuszczają się w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zwykle o charakterze majątkowym.

Odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień przez policjanta

Odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień przez policjanta została uregulowana w Kodeksie karnym. Art. 231 stanowi, że funkcjonariusz Policji, który przekroczył uprawnienia, działając na szkodę interesu prywatnego lub publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku tego przepisu należy więc zwrócić uwagę na to, że samo przekroczenie uprawnień nie jest jeszcze podstawą do pociągnięcia policjanta do odpowiedzialności na mocy prawa karnego. Aby było to możliwe, funkcjonariusz musi działać na szkodę, czy to poszczególnej jednostki, czy zbiorowości.

Uprawnienia policjanta

Uprawnienia funkcjonariuszy zostały uregulowane między innymi w ustawie o Policji. Zagadnieniu temu poświęcono cały Rozdział 3. zatytułowany „Zakres uprawnień Policji”. Regulacje dotyczące uprawnień policjantów, ściśle związane ze stosowaniem środków przymusu oraz użyciem broni palnej, zawiera także ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Materiał partnera