sprawy karne

Kiedy możemy mówić o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, a kiedy o zabójstwie?

Śmierć człowieka, która następuje z powodu działania innej osoby, jest wydarzeniem, które wywiera ogromne wrażenie na osobach, które były w nie w jakikolwiek zaangażowane lub związane z ofiarą. Kodeks karny rozróżnia jednak między sytuacją, w której do zgonu doszło w wyniku zabójstwa, a przypadkiem nieumyślnego spowodowania śmierci. Czyny te różni nie tylko ich definicja, ale także kara, jaką są one zagrożone.

Co różni spowodowanie śmierci i zabójstwo?

Popełnienie czynu, który może zostać uznany za sprzeczny z prawem, wymaga starannego przygotowania obrony i zgromadzenia dowodów pozwalających na stwierdzenie czy osoba oskarżana o konkretne zachowania w rzeczywistości się ich dopuściła. Pomoc adwokata okaże się szczególnie potrzebna w przypadku spraw karnych. W Lesznie w tym obszarze specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Mikołaja Przytulskiego, podejmująca się zarówno obrony, jak i występująca jako oskarżyciel posiłkowy z upoważnienia poszkodowanego lub jego rodziny. W sytuacji rozróżnienia między spowodowaniem śmierci a zabójstwem kluczowe będzie ustalenie zamiaru sprawcy. W przypadku zabójstwa osoba, która się go dopuściła, działała albo umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, albo z zamiarem ewentualnym, a więc przewidywała, że możliwym skutkiem jej czynu będzie pozbawienie życia. Gdy w grę wchodzi nieumyślne spowodowanie śmierci, przyczyną zdarzenia są działania sprawcy lub zaniechanie podjęcia przez niego konkretnych działań, które prowadzą do rezultatu, którym jest pozbawienie życia bez takiego zamiaru. Co ważne, sprawca popełnia przestępstwo nieumyślnie, jeżeli nie mając takiego zamiaru, nie zachowuje ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, choć przewidywał albo mógłby przewidzieć następstwa swego działania lub zaniechania. Ważny dla oceny zdarzenia jest przy tym fakt, że chodzi tu o typową zdolność do przewidzenia następstwa zdarzeń, jakie miałyby miejsce w normalnej sytuacji, a nie o uwzględnienie okoliczności, o których sprawca nie mógł wiedzieć.

Jaką karą jest zagrożone zabójstwo, a jaką nieumyślne spowodowanie śmierci?

Według przepisów artykułu 155 Kodeksu karnego nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku orzeczenia wyroku do 1 roku pozbawienia wolności istnieje możliwość warunkowego zawieszenia odbywania kary. Zgodnie z artykułem 148 Kodeksu karnego osoba, która dopuszcza się zabójstwa, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem, wzięciem zakładnika, rozbojem albo zgwałceniem, a także działania z motywów zasługujących na szczególne potępienie, jak również przy użyciu materiałów wybuchowych minimalny wymiar kary wynosi 12 lat. Zasada ta obwiązuje również przy pozbawieniu życia więcej niż 1 osoby, a także w warunkach recydywy oraz wtedy, gdy ofiarą jest funkcjonariusz publiczny podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W przypadku działania przez sprawcę w afekcie możliwe jest orzeczenie kary do 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Działanie w sprawach karnych warto powierzać doświadczonym prawnikom. W Lesznie można wybrać Kancelarię Adwokacką Mikołaja Przytulskiego. Reprezentuje ona zarówno osoby oskarżone, jak i poszkodowane oraz ich rodziny.

Materiał partnera