Operat wodnoprawny

Kiedy jest potrzebny operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne. Dokument jest pewnego rodzaju uzasadnieniem potrzeb inwestora, który docelowo stanie się użytkownikiem wód. Operat powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualnej sytuacji wodnoprawnej i musi być przygotowany z najwyższą starannością – z tego powodu inwestorzy zlecają opracowanie dokumentu specjalistom.

Co to jest operat wodnoprawny i jakie informacje zawiera?

W operacie wodnoprawnym znajdują się analizy prawne, techniczne i środowiskowe dotyczące aktualnego stanu rzeczy. Oprócz obliczeń stosuje się również załączniki graficzne. W dokumencie muszą zostać zawarte wszystkie informacje niezbędne do wydania decyzji, które powinny być zgodne z pozostałą dokumentacją związaną ze sprawą inwestora – na przykład z projektami budowlanymi. Konieczne jest także dostosowanie się do zapisów obowiązujących aktów prawnych i rozporządzeń.

Pierwszą częścią operatu wodnoprawnego jest sekcja opisowa, którą przygotowuje się zgodnie z obowiązującym wzorem. W tym module określa się cel i zakres korzystania z wód oraz definiuje się wpływ planowanych rozwiązań na istniejące wody powierzchniowe i podziemne. W części graficznej opracowuje się mapy i plan zagospodarowania terenu oraz tworzy się rysunki z przekrojem poprzecznym i podłużnym urządzeń wodnych. Specjalistą w dziedzinie opracowywania różnych dokumentacji technicznych z zakresu ochrony środowiska, w tym operatów wodnych, jest firma ATTMA.

W jakich sytuacjach niezbędny jest operat wodny?

Jak już wspomniano wcześniej, operat wodnoprawny jest konieczny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wód do celów związanych z realizacją codziennych prac, co tyczy się zarówno korzystania z wód, jak i odprowadzania ścieków. Operat sporządza się także w razie potrzeby budowy urządzeń wodnych, takich jak studnie czy też stawy. Operaty wodnoprawne dotyczą inwestorów, którzy stawiają obiekty o powierzchni większej niż 3500 m2 w sytuacjach, gdy mają one wpływ na retencję wody. To samo tyczy się działalności w zakresie wykorzystania wód do żeglugi lub celów rybackich.

Operat wodnoprawny jest konieczny przy działalności związanej z usługami wodnymi, czyli pobieraniem wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich magazynowaniem, odbiorem ścieków, oczyszczaniem oraz wprowadzaniem ich do gruntu, a także użytkowaniem wód w celach energetycznych. Operat należy złożyć także w przypadku szczególnego korzystania z wód, co należy rozumieć jako odwadnianie gruntów i upraw oraz pobieranie wody pochodzącej z naturalnych zbiorników.

Materiał partnera