architekt

Jakie uprawnienia może mieć architekt?

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są niezbędne do sprawowania funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy to przede wszystkim projektowania obiektów oraz sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie ich powstawania. Co więcej, odpowiednie uprawnienia architektoniczne są również wymagane w sprawdzaniu projektów budowlanych, czy w trakcie wykonywania obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim. Odpowiednie uprawnienia są nadawane przez Okręgową Izbę Architektów RP.

Czym mogą zajmować się biura architektoniczne?

Pracą, z którą najczęściej kojarzone są biura architektoniczne, jest przygotowywanie projektów. Do ich przygotowywania należy posiadać:

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie – w tym przypadku osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, może projektować budynki  i kierować robotami budowlanymi obiektów o kubaturze do 1.000 m3 w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub w zabudowie zagrodowej.

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – analogicznie do powyższego przykładu; w tym przypadku architekt może projektować budynki i kierować robotami budowlanymi obiektów o dowolnej kubaturze bez ograniczeń.

Najczęściej architekci z Białegostoku, oraz innych dużych miast zajmują się przygotowywaniem projektów: domów jedno- i wielorodzinnych, budynków biurowych, hal magazynowych i produkcyjnych.

Biura architektoniczne często zajmują się również przygotowaniem, zarządzaniem i gromadzeniem dokumentacji budowlanej. Należy pamiętać, że dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z aktualnymi wymogami prawa budowlanego. Kolejnym etapem jest dostarczenie jej do odpowiednich organów administracji, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych w zamierzonym terminie.

W przypadku rozpoczęcia starań o przyznanie pozwolenia na budowę warto zwrócić się bezpośrednio do biura architektonicznego, takiego jak Archi Bia Pracownia Projektowa.

Kolejnym ważnym obszarem działalności biur architektonicznych jest sporządzanie inwentaryzacji budowlanej. Jest to taki rodzaj dokumentu, który zawiera rzeczywisty stan danego budynku razem ze szczegółowym opisem technicznym. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne w momencie, gdy w trakcie użytkowania obiektu doszło do zmiany konstrukcyjnej. Po przeprowadzeniu pomiarów oraz niezbędnych obliczeń wykonywana jest dokumentacja, która składa się z: 

– opisu technicznego budynku,

– rzutów poszczególnych kondygnacji i budynku,

– rzutów pomieszczeń, ich przekrojów oraz widoku elewacji.

Dodatkowym elementem jest załącznik graficzny obejmujący fotografie stanu faktycznego budynku oraz wyrysowane na rzutach kondygnacji budynku instalacje: sanitarne i elektryczne.

Materiał partnera