rekultywacja składowiska odpadów

Jakie odpady mogą zostać użyte do rekultywacji składowiska?

Składowiska odpadów to niezbyt przyjemny, ale niestety w wielu przypadkach niezbędny element krajobrazu. Aby zapobiegać ich nadmiernemu, niepożądanemu wpływowi na lokalne środowisko, polskie przepisy bardzo szczegółowo opisują, w jaki sposób składowiska powinny być eksploatowane. Bardzo ważnym etapem eksploatacji jest etap końcowy, nazywany rekultywacją. Na czym on polega i w jaki sposób jest wykonywany?

Czym jest rekultywacja składowiska odpadów?

Rekultywacją nazywamy proces kończący eksploatację składowiska lub jednej z jego części – tzw. kwatery. W bardzo dużym skrócie jest to zespół działań, których celem jest przywrócenie lub nadanie obszarowi, na którym składowisko lub kwatera się znajdują.

– W wyniku rekultywacji minimalizowany jest negatywny wpływ składowiska na środowisko – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ekojumira więc glebę, wody gruntowe, powietrze oraz obszary sąsiednie, których wartość może być przez bliskość składowiska znacznie zaniżona. Dodatkowo składowisko integrowane jest z krajobrazem.

Rekultywacja odbywa się wieloetapowo – prace obejmują między innymi mechaniczne ukształtowanie obszaru składowiska, a następnie pokrycie go tzw. warstwą biologiczną, np. poprzez obsadzenie drzewami, na wcześniej przygotowanym podłożu.

Jakie odpady mogą być wykonywane do rekultywacji składowiska?

W celu rekultywacji składowiska odpadów wykorzystuje się inne odpady, które ze względów na swoje właściwością mogą posłużyć jako podłoże na roślin. Do odpadów tych zaliczamy między innymi:

 • Odpady z wydobywania kopalin – wyjątkiem są odpady powstające z wydobywania rud metali.
 • Odpadowe piaski i iły
 • Żużle odlewnicze
 • Stare, nieprzydatne wyroby ceramiczne po obróbce termicznej, takie jak cegły, pustaki
 • Zużyte opony
 • Gruz ceglany i tynki
 • Odpady betonowe i gruz pochodzące z rozbiórek budynków
 • Osady z klarowania wody
 • Piasek i kamienie

Wymieniowe wyżej odpady wykorzystywane są w proces kształtowania obszaru rekultywowanego składowiska, np. budowania skarp, a także do zabezpieczenia obszaru przed erozją wodną i wietrzną. Z kolei do wykonania pokrywy biologicznej wykorzystuje się między innymi:

 • Kompost, który nie nadaje się do innego wykorzystania
 • Glebę i ziemię
 • Ustabilizowane osady ściekowe
 • Popioły lotne z węgla
 • Wytłoki i osady

Szczegółową listę odpadów wykorzystywanych w celu rekultywacji składowisk odpadów znajdziemy w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk odpadów.

Materiał partnera