operator wózka widłowego - rozpoczęcia pracy

Jakie czynności powinien wykonać operator wózka widłowego przed rozpoczęciem pracy?

Procedura rozpoczęcia pracy na wózku widłowym ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Zaniedbanie sprawdzenia sprawności maszyny może zakończyć się poważnym wypadkiem lub awarią w trakcie wykonywania zadań transportowych. 

Przed każdym cyklem pracy powinniśmy dokonać szczegółowych oględzin stanu technicznego wózka widłowego. Nie ma znaczenia fakt, czy chodzi o nowe czy używane wózki widłowe. Czynności kontrolne należy przeprowadzić także wtedy, gdy mamy do czynienia z maszyną wynajętą. Przeglądu dokonujemy niezależnie od tego, czy przejmujemy maszynę po operatorze z poprzedniej zmiany, czy uruchamiamy ją jako pierwsi tego dnia. 

Codzienna kontrola dokumentacji i stanu technicznego wózka widłowego

Przed każdorazowym podjęciem pracy na wózku widłowym należy sprawdzić dokumentację. W książce eksploatacji znajdziemy informacje o ewentualnych usterkach. Dla doświadczonego operatora informacje o rodzaju usterki i czasie jej usunięcia będą cenną wskazówką, na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie pracy. Jeżeli usterka została zarejestrowana, lecz nie ma informacji o jej usunięciu, maszyna nie może być użyta do pracy.

Po kontroli dokumentacji należy przeprowadzić oględziny ogólnego stanu wózka na postoju, a następnie dokładnie skontrolować jego najważniejsze układy:

  • układ napędowy – należy sprawdzić działanie silnika, naładowanie i stan techniczny baterii, a w wózku z napędem spalinowym zapłon, ilość paliwa, poprawność podłączenia i stan techniczny instalacji LPG,
  • ogumienie – sprawdzenie stanu ogumienia  powinno nastąpić przed uruchomieniem wózka – sprawdzamy opony pod kątem zużycia, uszkodzeń i deformacji oraz właściwego ciśnienia powietrza (w oponach pneumatycznych),
  • układ kierowniczy – sprawdzenie luzów i możliwości skrętu (precyzja reakcji), wykonanie próbnej jazdy po łuku,
  • układ hamulcowy – warto przeprowadzić test hamowania przy użyciu hamulca zasadniczego oraz “trzymania” hamulca postojowego (próba ruszenia na zaciągniętym hamulcu),
  • układ unoszący – kontrola poprawności zamontowania i stopnia zużycia wideł oraz stanu technicznego łańcuchów, karetki i masztu – należy wykonać testy pochylania masztu oraz pracy karetki i unoszenia z użyciem ładunku,
  • układ hydrauliczny – kontrola ewentualnych wycieków na przewodach i zaworach, sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego,
  • osprzęt – jeżeli wózek posiada osprzęt dodatkowy, należy sprawdzić jego stan, poprawność podłączenia i działanie,
  • oświetlenie i sygnalizacja – sprawne działania układów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej jest warunkiem bezpiecznej pracy.

Po zakończeniu przeglądu operator potwierdza stan techniczny wózka w książce eksploatacji UTB. Powinien mieć świadomość, że w momencie złożenia podpisu przyjmuje pełną odpowiedzialność za stan maszyny.

Warto podkreślić, że zadaniem operatora wózka jest wyłącznie sprawdzenie i ocena stanu technicznego maszyny. Nie może on podjąć na własną rękę próby przeprowadzenia naprawy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której operator posiada uprawnienia konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Każdą przeprowadzoną naprawę należy odnotować w dokumentacji techniczno-ruchowej. Naprawy i modernizacje wózków widłowych muszą być uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego.

Wózek musi posiadać odbiór UDT

Do użytkowania wózka widłowego nie wystarczy pewność, że jest on maszyną sprawną technicznie. Przedstawiciel sprzedawcy wózków widłowych IPZ z Olsztyna:

– To sprawy podstawowe i oczywiste, ale warto je przypomnieć. Po pierwsze wózek widłowy może być użytkowany tylko wtedy, gdy posiada ważną decyzję Urzędu Dozoru technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji. Stosowny dokument powinien znajdować się w Księdze Rewizyjnej wózka widłowego. Po drugie maszyny należy używać tylko w taki sposób, jaki dopuszcza jej producent. Należy skrupulatnie przestrzegać instrukcji obsługi, a także instrukcji BHP.

Pomimo przeprowadzenia rutynowego sprawdzenia stanu wózka i stosowania właściwych zasad eksploatacji, może dojść do awarii czy uszkodzenia wózka. W takiej sytuacji operator powinien natychmiast przerwać pracę, unieruchomić maszynę i zgłosić incydent bezpośredniemu przełożonemu.