nauczyciel wychowania fizycznego

Jakie cechy powinien posiadać nauczyciel wychowania fizycznego?

Sport wpływa nie tylko na kondycję organizmu, ale również na kształtowanie charakteru młodych ludzi. Dlatego wychowanie fizyczne jest przedmiotem, wbrew powszechnemu przekonaniu, bardzo istotnym przedmiotem, a na nauczycielach prowadzących zajęcia spoczywa bardzo duża odpowiedzialności. Jakimi cechami trzeba się odznaczać, by dobrze wykonywać ten zawód?

Sportowe zainteresowania

Nie sposób wyobrazić sobie dobrego nauczyciela jakiegokolwiek przedmiotu, który nie interesowałby się dziedziną, której uczy. Nie inaczej jest w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego, których główną cechą powinno być zamiłowanie do sportu, rozumiane zarówno jako własna aktywność fizyczna, jak również zainteresowanie tematem od strony teoretycznej – np. wiedzą na temat anatomii człowieka czy zasad poszczególnych dyscyplin. Zamiłowanie do sportu jest istotne, ponieważ nauczyciel powinien być dla swoich uczniów wzorem do naśladowania, a nie jedynie osobą od wydawania poleceń oraz wystawiania ocen. Brak aktywnej postawy ze strony nauczyciela skutkuje spadkiem motywacji po stronie uczniów.

Charyzma

W dużym skrócie charyzmą nazywamy umiejętność pociągania za sobą innych ludzi i wywierania na nich określonego wpływu. To ważna cecha każdego lidera, a więc również nauczyciela, którego zadaniem jest prowadzenie i kształtowanie młodzieży. Na charyzmę składają się między innymi pewność siebie oraz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Charyzmatyczny nauczyciel budzi respekt i wie jak przekonać uczniów do aktywności. Nie należy jednak mylić charyzmy z przemocą – zmuszanie uczniów do podejmowania wysiłku poprzez stosowanie metod takich jak krzyk, groźby, szyderstwo czy krytyka jest niedopuszczalnym zachowaniem.

Wyrozumiałość, cierpliwość i kreatywność

Wbrew powszechnemu przekonaniu celem wychowania fizycznego nie jest kształcenie sportowców, lecz kreowanie wśród uczniów pewnych postaw i umiejętności miękkich, np. sumienności czy kooperacji. Dobry nauczyciel W-F powinien doskonale rozumieć, że wśród jego podopiecznych są osoby o bardzo różnych uwarunkowaniach do ćwiczeń sportowych. Dlatego tak istotne jest stosowanie wobec nich indywidualnego podejścia, opartego na wyrozumiałości i cierpliwości. Używanie  wspomnianych wyżej agresywnych metod przymuszania uczniów do aktywności przynosi rezultaty odwrotne do zamierzonych, a więc pogłębiające się zniechęcenie do przedmiotu, a także nauczyciela i jego pracy.

Kwalifikacje zawodowe

Znajomość anatomii, zasad sportowych, a także metodologii pracy z młodzieżą – to wiedza i umiejętności, które można zdobyć podejmując studia na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. To ostatnia z ważnych cech nauczyciela wychowania fizycznego – powinien on posiadać odpowiednie wykształcenie i nieustannie pogłębiać swoje kompetencje.

Materiał partnera