uścisk dłoni

Jak założyć i zarejestrować spółkę? Etapy postępowania

Założenie spółki, której działalność regulowana jest kodeksem spółek handlowych, wymaga przeprowadzenia konkretnych procedur. Zakres niezbędnych czynności może nieco różnić się w zależności od rodzaju spółki. Wśród spółek prawa handlowego wyróżnia się spółki: komandytowo-akcyjne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, akcyjne i partnerskie.

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

W celu założenia spółki, której działalność jest regulowana kodeksem spółek handlowym, konieczne jest podpisanie umowy. W przypadku spółki akcyjnej trzeba przyjąć statut. Umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą mieć formę aktu notarialnego.

Dotyczy to także statutu spółki akcyjnej. W przypadku zaś spółki jawnej i partnerskiej akt notarialny nie jest wymagany, choć warto rozważyć jego podpisanie – dodaje prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska w Warszawie.

Spółka jawna, akcyjna i partnerska – procedura zakładania

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i stanowi samodzielny podmiot, odrębny od wspólników spółki. Dokonuje ona czynności prawnych we własnym imieniu.

Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych, lub osób prawnych czy jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Spółka akcyjna posiada osobowość prawną.

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą mogą założyć co najmniej dwie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Jej założenie nie wymaga kapitału zakładowego.

 Procedura zakładania spółki jawnej, akcyjnej i partnerskiej obejmuje:

 • zawarcie umowy,
 • wpis do KRS,
 • zgłoszenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego. Trzeba tego dokonać w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub 21 dni (dane dla GUS i US) od momentu rejestracji spółki w KRS.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Posiada zdolność prawną i sądową. Spółkę tworzy co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Założenie spółki wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł.

Etapy zakładania spółki komandytowo-akcyjnej to:

 • podpisanie przez założycieli spółki statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego. Statut musi być podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy,
 • podpisanie umowy obejmującej statut spółki i akty związania,
 • wniesienie wkładów przez komplementariuszy,
 • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy,
 • objęcie przez akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji spółki,
 • rejestracja spółki w KRS.


Po rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego. Trzeba tego dokonać w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub 21 dni (dane dla GUS i US) od momentu rejestracji spółki w KRS.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa składa się z komplementariusza, który odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, oraz komandytariusza, którego odpowiedzialność ograniczona jest do wartości sumy komandytowej.

Procedura zakładania spółki komandytowej obejmuje:

 • podpisanie umowy przez co najmniej 2 wspólników (komplementariusza i komandytariusza),
 • rejestracja w KRS.


Po rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego. Trzeba tego dokonać w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub 21 dni (dane dla GUS i US) od momentu rejestracji spółki w KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest kapitałową spółką handlową i posiada osobowość prawną. Prawo do jej założenia przysługuje osobom fizycznym lub osobom prawnym, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Wymagany jest kapitał w wysokości co  najmniej 5 tysięcy złotych.

Etapy zakładania i rejestracji spółki to:

 • zawarcie umowy spółki,
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 • wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.


Po rejestracji spółki w KRS konieczne jest zgłoszenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego – w ciągu 7 dni (dane dla ZUS) lub 21 dni (dane dla GUS i US) od momentu rejestracji spółki w KRS.

Zakładanie spółki – profesjonalne usługi

Zakładając spółkę prawa handlowego, warto skorzystać z usług prawnych. Powierzając większą część zadań sprawdzonej kancelarii, będziemy mieli pewność, że zostaną one wykonane w sposób sprawny i rzetelny. Prawnicy, w oparciu o swoją rzetelną wiedzę, przygotują projekt umowy spółki i przeprowadzą cały proces rejestracji.

Materiał partnera