przegląd systemu detekcji gazu

Jak wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

Tam, gdzie mieszkają ludzie, jednocześnie jest wiele miejsc, gdzie stężenia niebezpiecznych gazów mogą być wysokie. Chodzi przede wszystkim o tlenek węgla oraz LPG. Przykłady takich miejsc to kotłownie lub podziemne garaże. To tam pracują systemy detekcji gazów, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom tych obiektów. Jednak, aby były one skuteczne, muszą być regularnie poddawane przeglądom.

Jak przeprowadza się przeglądy systemów detekcji gazów?

Pierwszym etapem przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego systemu. Ma to na celu wykluczenie uszkodzeń mechanicznych. Kontroluje się wiec jednostki, zawory, detektory i sygnalizatory. Następny etap to profesjonalne sprawdzanie detektorów, które polega na podaniu w ich obieg wzorcowego gazu. Ma on konkretne stężenie, ale dostosowane do typu detektora. Taka czynność pozwala sprawdzić, czy praca urządzenia przebiega bez błędów lub odstępstw od przyjętych norm. Jeżeli okaże się, że są jakieś nieprawidłowości, przeprowadza się kalibrację.

Firmy, takie jak AKINT, których profilem działalności są między innymi przeglądy systemów detekcji gazów, powinny dysponować bogatym zapleczem technicznym. Przede wszystkim chodzi zarówno o odpowiedni sprzęt, jak i o gazy wzorcowe. Powinny mieć stosowne certyfikaty. Trzeba też wspomnieć odpowiednich uprawnieniach, które muszą posiadać pracownicy takich firm. Kompetencja i profesjonalizm są bardzo istotne, albowiem wszelkie błędy przy przeglądach systemów detekcji gazów mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu.

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać przeglądy systemów detekcji gazów?

Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku – „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Mówi ono między innymi o tym, że częstotliwość przeglądów powinna być wskazana przez producenta urządzeń wchodzących w skład systemu detekcji gazów. Jednak taki przegląd systemu detekcji gazu musi się odbyć nie rzadziej niż raz do roku.

Systemy detekcji gazów kwalifikują się do urządzeń przeciwpożarowych i dlatego podczas ich przeglądów mogą obwiązywać podobne reguły. Jednak nie zabezpieczają one przed wybuchem pożaru, tylko przed takim pogorszeniem stanu powietrza, który jest szkodliwy dla ludzi. Systemy te są instalowane nie tylko w garażach i kotłowniach, ale również wszędzie tam, gdzie grzeje się za pomocą gazu.

Materiał partnera