Upadłość konsumencka

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka polega na zredukowaniu lub całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. O ogłoszeniu takiej upadłości decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Wierzyciel posiada uprawnienie do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania jedynie, gdy dłużnikiem jest były przedsiębiorca. Jakie są kolejne etapy procedury ogłoszenia upadłości przez dłużnika?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W obecnym stanie prawnym dłużnik musi spełniać dwa zasadnicze wymogi. Po pierwsze, w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi posiadać status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a więc być konsumentem. Po drugie, sąd może wszcząć postępowanie upadłościowe, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a sytuacja ta jest trwała.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Może wówczas wystąpić do sądu z odpowiednio przygotowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W razie wątpliwości warto w tym zakresie poprosić o pomoc prawnika. Obowiązkiem konsumenta jest wymienienie we wniosku i późniejsze wskazanie syndykowi składników swojego majątku oraz dopełnienie wszelkich formalności.

Postępowanie po złożeniu wniosku

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd określa, według jakiego trybu będzie prowadzone dalsze postępowanie upadłościowe. W tej kwestii przewidziane zostały dwa tryby. Tryb uproszczony ze zwiększoną rolą syndyka masy upadłości, nie wywołuje konieczności przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. Drugi tryb natomiast powinien być zastosowany, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, większą liczbą wierzycieli lub innymi przewidywaniami, co do dużego stopnia skomplikowania postępowania. W tym przypadku postępowanie jest rozbudowane i ustanowiony zostaje sędzia – komisarz, który je nadzoruje.

Jak wskazuje prawnik z kancelarii MediatorLEXpl, oferującej pomoc zadłużonym: Wbrew powszechnemu mniemaniu, istnieje dość szeroki katalog rzeczy oraz praw, które nie podlegają zajęciu w postępowaniu. Katalog ten zapewnia utrzymanie dobrego funkcjonowania dłużnika i jego rodziny. Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu postępowania i doprowadzenie do oddłużenia konsumenta.

Majątek podlegający zajęciu zostaje zlicytowany, a uzyskane sumy pieniężne przeznaczone na proporcjonalną spłatę wierzytelności. Syndyk, sumę pochodzącą z likwidacji masy upadłości, dzieli pomiędzy wierzycieli w ramach ustalonego planu spłaty, w kolejności ich uprzywilejowania.

Materiał partnera