badanie wody przemyslowej laboratorium

Jak kontrolować skład wody przemysłowej?

Woda w zakładach przemysłowych wykorzystywana jest do rozmaitych celów, w związku z czym wyróżnia się jej kilka rodzajów: technologiczną, kotłową, chłodniczą i użytkową. Pożądane właściwości fizykochemiczne wody przemysłowej uzależnione są od jej przeznaczenia; inne parametry są istotne dla wody używanej przez personel do celów sanitarnych, a inne dla wody zasilających kotły parowe, chłodzenia urządzeń i bezpośrednio w procesach technologicznych.

Skład wody przemysłowej

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla zakładu przemysłowego może być sieć wodociągowa, studnia głębinowa, wody powierzchniowe lub własne ujęcie. Bez względu na to, skąd pochodzi woda, przed użyciem musi zostać poddana uzdatnianiu

– opowiada ekspert z laboratorium ESC GLOBAL.

Woda przeznaczona do obiegów wodno-parowych musi spełniać wymagania określone dla cieczy obsługującej tego typu instalacje, a więc przede wszystkim być wolna od zawiesin, tłuszczów, zanieczyszczeń organicznych, tlenu, żelaza, jonów wapnia i magnezu. Ponadto woda kotłowa powinna mieć odczyn zasadowy, niską zawartość chlorków, azotanów i siarczanów oraz minimalną twardość węglanową – uzależnioną od zawartości wodorowęglanów wapnia i magnezu. Rygorystyczne wymagania stawiane są też wodzie do układów chłodzenia. W jej składzie również nie mogą znajdować się zawiesiny, oleje, związki żelaza i manganu, siarczanów ani chlorków. Dodatkowo woda chłodnicza musi zostać oczyszczona z mikroorganizmów i związków biogennych.

Uzdatnianie wody do celów przemysłowych jest złożonym procesem, który obejmuje usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych (uzdatnianie wstępne), jonów wapnia i magnezu (zmiękczanie), rozpuszczonych związków mineralnych oraz tlenu i tlenku węgla (odgazowanie). Do uzdatniania wstępnie oczyszczonej wody przemysłowej wykorzystuje się rozmaite metody, w tym m.in. termiczną, strąceniową (z wykorzystaniem preparatów chemicznych do kondycjonowania wody) czy zmiękczania na jonitach. Skuteczność obranej metody uzdatniania należy kontrolować z wykorzystaniem badań laboratoryjnych.

Zlecenie badania jakości wody przemysłowej

Badanie składu wody przemysłowej jest istotnym elementem racjonalnego gospodarowania wodą w zakładzie, służy też zabezpieczeniu instalacji i obsługującej je aparatury przed korozją oraz uzyskaniu optymalnej wydajności układów kotłowych i chłodniczych. Pierwszym etapem przygotowania wody do wykorzystania w przedsiębiorstwie powinno być badanie jej podatności na różne metody oczyszczania. Analizie należy poddawać również uzdatnioną wodę przed wprowadzeniem jej do obiegu kotłowego lub chłodzącego.

Podstawowa analiza parametrów wody przemysłowej obejmuje badanie składu chemicznego, w tym węgla organicznego TOC, nieorganicznego IC oraz całkowitego TC, analizę zawartości twardości ogólnej i wapniowej, krzemionki, manganu, siarczanów i żelaza oraz pomiar odczynu pH i zasadowości. W celu określenia zawartości soli w wodzie wykonuje się również pomiary przewodności elektrycznej. Ponieważ do przeprowadzenia rzetelnych analiz i uzyskania wiarygodnych wyników badań wody niezbędna jest profesjonalna aparatura pomiarowa oraz fachowa wiedza, kontrolę składu wody przemysłowej warto zlecić akredytowanemu laboratorium analiz fizykochemicznych.

Materiał partnera