Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Jak i kiedy zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu?

Wiemy, że wdrożenie w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie polega wyłącznie na jej wydrukowaniu i wywieszeniu w gablotach, lecz także na podjęciu wszelkich innych działań z nią związanych, łącznie z przeszkoleniem personelu oraz z zaopatrzeniem obiektu w odpowiednie instalacje i sprzęt. Niemniej już samo pisemne opracowanie takiej instrukcji samo w sobie jest bardzo poważnym i odpowiedzialnym zadaniem, tym bardziej że nie jest to działanie jednorazowe.

Gdzie jest wymagana i gdzie powinna znajdować się Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów uregulowane są rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z owym aktem prawnym Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) wymagana jest wtedy, gdy:

  • w budynku lub strefie pożarowej występuje zagrożenie wybuchem,
  • kubatura budynku lub strefy pożarowej, z wyłączeniem obiektów inwentarskich jest większa niż 1000 m³,
  • całkowita kubatura budynku inwentarskiego przekracza 1500 m³,
  • powierzchnia strefy pożarowej przy obiekcie niebędącym budynkiem przekracza 1000 m²; takim obiektem może być chociażby składowisko odpadów.

Oczywiste jeż, iż IBP musi być umieszczona w miejscu odpowiednio oznakowanym i dostępnym dla ratowników.

Z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego winien zostać zapoznany każdy pracownik danego obiektu, co winno zostać udokumentowane wypełnieniem i podpisaniem przez niego stosownego oświadczenia. Jeśli wymagają tego odrębne przepisy (np. Wewnętrzne), to również tej procedurze winna zostać poddana każda inna osoba wchodząca na teren obiektu.

Ponieważ nic nie jest wieczne i ustalone raz na zawsze, to także Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego muszą być dostosowywane do zmieniających się sytuacji. O tym, jak często i kiedy należy to czynić, opowiadali nam specjaliści z firmy INKA BHP & PPOŻ. z Sosnowca, specjalizującej się  m.in. w zaopatrywaniu firm w gaśnice i sprzęt ppoż. oraz  w oznaczaniu dróg ewakuacyjnych.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Cytowane już wcześniej rozporządzenie MSWiA mówi, że nawet wtedy, gdy w budynku lub strefie pożarowej nie nastąpiły żadne techniczne i organizacyjne zmiany, to i wówczas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być okresowo aktualizowana i to nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Powodem do takiego, a nie innego podejścia do tematu, jest fakt, że nie żyjemy w jakimś legislacyjnej hibernacji: również w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w dziedzinie BHP mogą się zmieniać poszczególne przepisy, mogą być wprowadzane nowe materiały i urządzenia oraz nowe metody ich stosowania.

Jasne jest także, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi obowiązkowo zostać zaktualizowana po każdej, nawet najdrobniejszej zmianie użytkowania obiektu lub przy zmianach dziejących się tam procesów technologicznych. Mówiąc krótko: aktualizacja przedmiotowych instrukcji powinna dotyczyć wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem obiektu zawsze, jeśli jakieś nowe zmiany mogłyby mieć wpływ na jego pożarowe bezpieczeństwo.

Wszelkie informacje o dokonanych w IBP zmianach muszą zostać umieszczone w tak zwanej karcie aktualizacyjnej będącej integralną częścią całej instrukcji.

Materiał partnera