Skuteczne sposoby na zabezpieczenie oszczędności w banku

Jak dodatkowo zabezpieczyć oszczędności w banku?

Najbezpieczniejszym miejscem przechowywanie naszych oszczędności jest bank. Nie trzymamy już naszych środków pieniężnych w przysłowiowej skarpecie lub szufladzie biurka; przechowywanie ich w banku ma bowiem szereg dodatkowych korzyści. Na koncie oszczędnościowym, podobnie jak na lokatach, będą przynosiły dodatkowy zysk w postaci odsetek kapitałowych. Jak dodatkowo zabezpieczyć oszczędności w banku?

W związku z ogólną poprawą stopy życiowej oraz stale rosnącymi zarobkami, coraz chętniej otwieramy konta oszczędnościowe lub przechowujemy gromadzone latami środki na zwykłych rachunkach bankowych. W przypadku naszej śmierci, środki zgromadzone na rachunku będą podlegały dziedziczeniu na ogólnych zasadach. Aby bank mógł wypłacić pieniądze nasi bliscy będą musieli przedstawić dokument, poświadczający ich prawo do spadku, czyli sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Tego typu dokument, oraz wiele innych aktów sporządzimy w renomowanej Kancelarii Notarialnej Tomasza Zaparta. Warto przyjrzeć się, jak jeszcze dodatkowo zabezpieczyć oszczędności w banku na wypadek śmierci.

Dyspozycje

Aby zabezpieczyć nasze oszczędności na wypadek śmierci, możemy podjąć kilka czynności. Przede wszystkim, przemyślmy sporządzenie odpowiedniej dyspozycji, mówiącej o tym, komu oszczędności powinny być przekazane na wypadek nasz śmierci. Może być to małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Ograniczeniu nie podlega liczba osób, wskazanych w dyspozycji, natomiast limitowana jest wysokość wypłacanych środków, których suma nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Osoba obdarowywana musi przedstawić w banku akt zgonu posiadacza rachunku. Ponadto należy pamiętać, iż wypłaty środków nie wchodzą w skład spadku.

Wspólne konto

Innym sposobem zabezpieczenia oszczędności w banku jest posiadanie z współmałżonkiem wspólnego konta. Posiadanie wspólnego rachunku bankowego umożliwia zawarcie w umowie dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym w przypadku śmierci jednego z małżonków, rachunek zostanie zamknięty, a środki przekazane drugiemu małżonkowi bądź przekształcenie go w rachunek indywidualny, na którym oszczędności pozostaną do dyspozycji żyjącego współmałżonka. Warto przemyśleć ten rodzaj zabezpieczenia, bowiem bez dodatkowych postanowień bank dokona podziału środków po połowie, a część po zmarłym współposiadaczu zostanie zaliczona do spadku, który będzie dziedziczony wedle zasad ogólnych.

Pełnomocnictwo

Chociaż pełnomocnictwo, udzielone przez posiadacza rachunku innej osobie wygasa w chwili śmierci właściciela rachunku, jest to doskonały sposób na zabezpieczenie oszczędności za naszego życia. Dzięki pełnomocnictwu, sporządzonemu u notariusza i udzielonemu któremuś z naszych bliskich, możemy mieć pewność, że w przypadku gdy z powodu, na przykład choroby, nie będziemy mogli podjąć wypłaty środków, osoba wskazana w dokumencie, zrobi to za nas, a także wykona inne operacje na koncie.

Materiał partnera