mini żuraw

Jak bezpiecznie korzystać z mini żurawi?

Przenoszenie ładunków o dużej masie za pomocą dźwigu wymaga olbrzymiej precyzji i opanowania, bowiem zawsze wiąże się z ryzykiem wywrócenia żurawia. W takiej sytuacji w niebezpieczeństwie znajduje się przede wszystkim operator maszyny i inne osoby, znajdujące się w pobliżu, niemniej uszkodzeniom może ulec też sam żuraw, ładunek oraz inne obiekty w bezpośrednim otoczeniu.

Aby ograniczyć ryzyko wypadków podczas prac z wykorzystaniem żurawi budowlanych, należy ze szczególną surowością przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Operator nie powinien kierować się jednak wyłącznie nimi. Na bezpieczeństwo na placu robót wpływa doświadczenie i umiejętności operatora, a także jakość używanych maszyn.

Kwalifikacje i obowiązki operatora mini dźwigu

Do obsługi mini żurawia pracodawca może dopuścić wyłącznie osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli uprawnienia UDT kategorii II Ż. Jeśli w ekipie nie ma operatora, który posiada uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, kierownik budowy może zdecydować o konieczności zaangażowania pracownika z zewnątrz – podpowiada ekspert z firmy MINI ŻURAWIE Paweł Michalczewski.

Przed rozpoczęciem pracy z dźwigiem, operator powinien zweryfikować stan techniczny maszyny. W ramach codziennej obsługi żurawia, operator powinien sprawdzić m.in. poprawność działania mechanizmów jezdnych i osłon ochronnych, stan układu hydraulicznego podnośnika, a także mechanizmów zmiany wysięgu oraz podnoszenia. Wszystkie te elementy mają olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo pracy, w związku z czym tych rutynowych zabiegów absolutnie nie można pomijać.

Kolejnym istotnym etapem przygotowań jest ustalenie warunków pracy, w tym wymiarów i ciężaru przenoszonych ładunków, miejsca ich składowania i podnoszenia. Na tej podstawie należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, do której nie będą mieli wstępu pozostali pracownicy budowy ani osoby postronne. W celu określenia poziomu ryzyka kolizji operator powinien zwrócić uwagę na obecność linii energetycznych, innych obiektów i pojazdów w sąsiedztwie dźwigu.

Operator musi też poddać ocenie podłoże, na którym ustawiony będzie mini żuraw. Na podłożu bardzo miękkim lub nierównym mini żuraw może wymagać dodatkowego podparcia. Dla zapewnienia stateczności dźwigu konieczne jest dostosowanie rozstawu podpór do warunków terenowych i ciężaru ładunku.

Bezpieczny mini żuraw przy pracy

Na bezpieczeństwo pracy wpływa nie tylko stan techniczny maszyny, ale też sposób jej użytkowania. Mini żurawie zawsze powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Niedopuszczalne jest przenoszenie ładunków o masie większej niż wskazana w specyfikacji żurawia i używanie dźwigu do wykonywania zadań niezgodnych z jego przeznaczeniem (nie można za jego pomocą np. pchać ani ciągnąć ładunków).

Mini żurawie Maeda wyposażone są w rozmaite rozwiązania, służące poprawie bezpieczeństwa. Liczne czujniki na bieżąco zbierają informacje z otoczenia i przekazują je do komputera pokładowego, zapewniając operatorowi pełną kontrolę nad maszyną i ładunkiem. Operator mini dźwigu ma bezpośredni wgląd w informacje dotyczące masy ładunku, promienia pracy, długości i nachylenia wysięgnika, a nawet nacisku na podłoże i rozłożenia podpór. Wszystkie te dane pozwalają mu na szybką ocenę stabilności dźwigu, a w razie potrzeby wprowadzenie korekty. W razie wykrycia niebezpieczeństwa (np. przeważenia dźwigu) komputer może automatycznie zablokować wykonanie ryzykownej czynności.

Podsumowując, na bezpieczeństwo pracy z mini żurawiem wpływają przede wszystkim umiejętności operatora oraz parametry, stan techniczny i wyposażenie maszyn. Aby uniknąć wypadków, operator powinien wykazać się dużą uwagą i rozsądkiem, a same żurawie spełniać wymagania niezbędne do wykorzystania w danym przeznaczeniu.

Materiał partnera