Urzędnik

Inicjatywy lokalne w gminie Czernica. Jak efektywnie realizować zadania na rzecz miejscowej społeczności?

Inicjatywa lokalna umożliwia wspólną realizację zadań publicznych ważnych dla mieszkańców. Istotą inicjatywy lokalnej jest zasada partnerstwa, co oznacza,  że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają do Gminy pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale także deklarują i biorą czynny udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę lokalną?

W Gminie Czernica wnioski dotyczące inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Gminy Czernica lub właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernica, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wniosek może być złożony przez pełnomocnika, którym może być podmiot nie posiadający osobowości prawnej, natomiast mający zdolność do czynności prawnej, czyli na przykład koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia zwykłe oraz koła stowarzyszeń. Nie mają one osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną nadaną przez odrębne przepisy, w tym wypadku przepisy regulujące działania stowarzyszeń lub kółek rolniczych.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej składa się do Urzędu Gminy Czernica.

Jakie zadania realizuje się w ramach inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej realizowane są różne zadania publiczne, które wspomagają rozwój wspólnot oraz aktywizację społeczności lokalnej. Mogą to być m.in.:

  1. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
  2. działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. promocja i organizacja wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania,
  5. działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
  6. porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Co mogą zrobić mieszkańcy, aby inicjatywa została zrealizowana?

Udział mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniach rzeczowych czy wkładzie pieniężnym. Co ważne, inicjatywa lokalna polega na tym, że Gmina nie przekazuje dotacji, lecz wspiera realizację inicjatywy organizacyjnie i rzeczowo. Gmina może także przekazać przedmioty, które są konieczne do wykonania zadania obywatelskiego. Dla powodzenia inicjatywy mieszkańcy powinni zapewnić jak największe poparcie dla swojego pomysłu. W tym celu, warto włączyć w etap planowania inicjatywy lokalnej oraz pozyskania dla niej poparcia, jak najwięcej zainteresowanych osób. W ramach inicjatywy lokalnej należy określić, jakie jest zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania publicznego. Dlatego, na etapie przygotowania wniosków warto mieć dwie listy:

  1. listę wnioskodawców, a więc mieszkańców, którzy składają wniosek o realizację inicjatywy lokalnej; taka lista powinna zawierać jak najwięcej podpisów, które podkreślą potrzebę społeczności lokalnej;
  2. listę wnioskodawców z deklarowanym wkładem w inicjatywę, która ma charakter wewnętrzny i jest potrzebna samym mieszkańcom do określenia, kto z nich i jaki wkład deklarował w ramach inicjatywy lokalnej.

Jak wygląda wniosek?

Wniosek winien spełniać wymagania Kodeksu postępowania administracyjnego i zawierać m.in.:

– wskazanie adresata wniosku, którym jest Wójt Gminy Czernica,

– opis zadania publicznego, którego dotyczy wniosek,

– argumentację powodów realizacji zadania publicznego i jego ważności dla społeczności lokalnej,

– oszacowanie wartości zadania oraz wkładu własnego i wkładu gminy w realizację zadania;

– podpisy mieszkańców.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w uchwale nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Czernica  z dnia 29.09.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 4195, ze zm.). Mogą one stanowić pomoc przy opracowywaniu wniosku, umożliwiając zawarcie we wniosku kluczowych elementów, ważnych dla strony publicznej przy realizacji inicjatywy lokalnej.

Materiał partnera