Otwarcie ksiąg rachunkowych

Dlaczego warto zlecić otwarcie i prowadzenie ksiąg rachunkowych doświadczonej firmie?

Właściciel każdej firmy ma obowiązek ewidencjonować operacje gospodarcze, których dokonuje. Niektórzy przedsiębiorcy robią to, prowadząc ewidencję. Inni zobowiązani są do wyboru tak zwanej pełnej księgowości. Spółki, które muszą otwierać księgi rachunkowe, najczęściej zadanie to powierzają zewnętrznym podmiotom. Ilość pracy, jaka się z tym wiąże, wymaga bowiem profesjonalizmu, doświadczenia i ogromnej wiedzy z zakresu rachunkowości.

Otwarcie ksiąg rachunkowych – wymagane ustawowo terminy

Otwarcie ksiąg rachunkowych, podobnie jak ich zamknięcie, to w niektórych przypadkach nieodłączny i konieczny element prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie – rachunkowości przedsiębiorstwa. Obowiązek też należy dopełnić przynajmniej raz w roku.  Otwarcie ksiąg rachunkowych, to innymi słowy rozpoczęcie nowego okresu sprawozdawczego w firmie. Ich zamknięcie oznacza natomiast zakończenie tego okresu.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, księgi rachunkowe należy otworzyć:

  • w dniu rozpoczęcia działalności,
  • z początkiem każdego następnego roku obrotowego,
  • w dniu zmiany formy prawnej firmy,
  • w dniu wpisu do rejestru połączenia lub podziału jednostek albo
  • w dniu rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa lub ogłoszenia jego upadłości.

Ostateczny termin mija po 15 dniach zaistnienia tych zdarzeń.

Pełna księgowość, którą na co dzień zajmują się doświadczeni eksperci z zakresu rachunkowości, wymaga dopilnowania ogromnej ilości szczegółów i spraw. Przestrzeganie ustawowych terminów zdaje się być w ich obliczu najmniejszym problemem. Nie bez przyczyny firmy zobowiązane do otwarcia ksiąg rachunkowych sięgają więc po pomoc specjalistów, którzy pomagają zarówno w otwarciu, jak i w prowadzeniu tej formy ewidencji.

Nie tylko otwarcie, ale też prowadzenie ksiąg rachunkowych

Specjaliści reprezentujący profesjonalne biura księgowo-rachunkowe posiadają uprawnienia i bogate doświadczenie w prowadzeniu tej najbardziej zaawansowanej formy ewidencji księgowej. Zakres usług w tym przypadku obejmuje sporządzanie planu kont oraz otwarcie ksiąg rachunkowych dla podmiotów nowo powstałych, wyprowadzanie wszystkich zaległości księgowych wraz z aktualizacją obecnych ksiąg dla podmiotów przejętych oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Oprócz tego zajmujemy się również sporządzaniem oraz dostarczaniem do urzędów obowiązujących deklaracji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, a także prowadzeniem ewidencji środków trwałych. Naliczamy odpisy amortyzacyjne, sporządzamy sprawozdania  finansowe i statystyczne wymagane dla GUS i NBP – wymienia specjalista z GOBAL ACCOUNTING.

Profesjonalnej firmie księgowej wraz z otwarciem ksiąg rachunkowych możesz zlecić też ich kompleksowe prowadzenie. Polega to na skrupulatnym przedstawianiu operacji i zdarzeń gospodarczych z zachowaniem zasad systematyki i chronologii, do czego wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie.

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych może obejmować następujące czynności:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego zawierającego rachunek zysków i strat,
  • prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań Twojej działalności,
  • wycenę jej wewnętrznych powiązań majątkowych i wynikowych.

Doświadczonym specjalistom z zakresu księgowości możesz też powierzyć okresowe sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Twojej firmy. W większości oferta obejmuje również przygotowywanie raportów dla zarządu i członków rady nadzorczej przedsiębiorstwa. Jako właściciel nie będziesz musiał martwić się kwestiami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i gromadzeniem czy przechowywaniem dowodów księgowych, bo zrobi to za Ciebie wynajęte biuro rachunkowe. Sprawnie i profesjonalnie będzie Cię też reprezentowało przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Materiał partnera