ubezpieczenie wypadkowe

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie wypadkowe?

Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą dotknąć każdego – także w pracy. Chociaż nie zawsze da się ich uniknąć, można zabezpieczyć się finansowo w razie wypadku. Dlatego pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek społecznych, które uwzględniają ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że pracownik nie ma wyboru – musi je posiadać, niezależnie od tego czy uważa to za słuszne.

Ubezpieczenie wypadkowe – co obejmuje?

 Ubezpieczenie wypadkowe opłacane jest w oparciu o obowiązujący system ubezpieczeń społecznych. W związku z tym, że nie ma ono charakteru dobrowolnego, zarówno płatnik, jak i ubezpieczony nie mogą z niego zrezygnować.

Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w razie, gdy dojdzie do wypadku podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Warto także mieć świadomość, że takie ubezpieczenie ma zastosowanie również w przypadku zapadnięcia na chorobę zawodową.

Należy przy tym podkreślić, że opłacanie ubezpieczenia wypadkowego leży po stronie pracodawcy.

Wysokość ubezpieczenia wypadkowego uzależnione jest od liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 osób, wówczas stopa procentowa składki jest zryczałtowana – wynosi 1,67% – informuje przedstawiciel firmy Wolańczyk Finanse.

Jeśli natomiast firma zatrudnia więcej niż 10 pracowników, wówczas wysokość stopy procentowej składki ustalana jest w oparciu dane przekazane w informacji ZUS IWA – w zależności od rodzaju przeważającej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD.

Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Dotyczy także pracowników, którzy mają inne tytuły do ubezpieczeń.

Ubezpieczenie wypadkowe jest istotne

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe – i słusznie. Dzięki niemu – w razie wypadku podczas pracy lub choroby zawodowej – pracownik otrzyma świadczenie z ZUS w wysokości 100% wynagrodzenia. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowej sytuacji finansowej, mimo niezdolności do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.

Warto przy tym podkreślić, że ubezpieczenie wypadkowe obowiązkowe w ramach systemu ubezpieczeń społecznych nie jest tym samym co ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). To drugie stanowi dobrowolną polisę oferowaną w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zapewnia jednak wsparcie finansowe w razie, gdyby doszło do zdarzenia losowego – w tym wypadku w miejscu pracy (w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej). Warto zatem rozważyć wykupienie dodatkowej polisy także wtedy, gdy pracodawca opłaca za ciebie ubezpieczenie wypadkowe.

Materiał partnera