Ratownik drogowy

Czym zajmują się ratownicy drogowi?

Wypadki drogowe mogą być spowodowane przez różne czynniki – często przyczyną są błędy kierowców, brak koncentracji, zmęczenie, wypity alkohol, jednak do groźnych sytuacji dochodzi również w wyniku zdarzeń losowych, takich jak zła pogoda lub nagła usterka pojazdu. Niezależnie od przyczyn, każdy wypadek wymaga skoordynowanych działań. Wielu kierowców nie wie, jak przeprowadzić akcję ratunkową – niezbędna więc może okazać się pomoc ratownika drogowego.

Kim jest ratownik drogowy?

Ratownik drogowy to osoba, które ukończyła specjalistyczne kursy przygotowawcze i dysponuje odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami niezbędnymi do niesienia pomocy podczas wypadków komunikacyjnych.

– „Pomoc” należy rozumieć tutaj wielowymiarowo – mówi przedstawiciel firmy AutoczokRatownik drogowy nie tylko opanował sztukę udzielania pierwszej pomocy medycznej w stopniu większym, niż zwykli uczestnicy ruchu drogowego, ale również jest w stanie zorganizować prawidłową akcję ratowniczą i zarządzać jej przebiegiem do czasu przybycia fachowej pomocy i współpracować ze służbami profesjonalnymi (strażą pożarną, pogotowiem, policją).

Podsumowując: ratownik jest wszechstronnie wykształconym specjalistą, którego wiedza obejmuje informacje z zakresu medycyny, organizacji akcji ratunkowej, a także prawa. Aspekt prawny jest bardzo istotny – znając przepisy kodeksu drogowego i cywilnego ratownik ma świadomość tego, czy jego działania są legalne.

Uprawnienia ratownika drogowego

Wraz z wiedzą na temat przeprowadzania akcji ratunkowych, ratownik drogowy zyskuje również pewne uprawnienia, które na miejscu zdarzenia stawiają go ponad pozostałymi uczestnikami ruchu. Ratownik drogowy może zatem:

  • Organizować i zarządzać akcją ratunkową do czasu przybycia służb, a kiedy to nastąpi współpracować z nimi aż do zakończenia akcji.
  • Wydawać wiążące polecenia uczestnikom wypadku, świadkom oraz innym osobom postronnym, a także żądać od osób, instytucji i innych podmiotów udzielenia pomocy w prowadzonych działaniach.
  • Przeprowadzać wstępną segregację medyczną poszkodowanych
  • Stosować sygnały ostrzegawcze we własnym pojeździe w celu oznaczenia miejsca wypadku
  • Zapewnić bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia poprzez dawanie znaków i sygnałów innym uczestnikom ruchu.

Ponadto podczas udzielania pierwszej pomocy ratownikowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Co zrobić, by zostać ratownikiem drogowym?

W celu uzyskania uprawnień ratownika drogowego należy ukończyć odpowiednie szkolenie – szkolenia dzieli się na I i II stopnia. Nie trzeba kończyć studiów medycznych, choć ważne jest ustawiczne dokształcanie się w różnych aspektach.

Materiał partnera