Sprawozdanie finansowe

Czym jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Obecnie na świecie działa wiele grup kapitałowych, które są połączeniem kilku mniejszych i większych jednostek. Grupy kapitałowe mogą mieć zasięg krajowy, regionalny, a nawet globalny. Charakterystycznym elementem ich działalności są tworzące się pomiędzy wchodzącymi w ich skład podmiotami powiązania oraz transakcje. Fakt, iż będące częścią dużej grupy kapitałowej podmioty nie realizują tak naprawdę własnej strategii, tylko strategię grupy sprawia, że żeby mieć kontrolę nad uzyskiwanymi wynikami finansowymi, konieczne jest zebranie danych finansowych wszystkich jednostek w jednym miejscu. W tym celu tworzone są tzw. skonsolidowane sprawozdania finansowe.

W jakim celu tworzy się skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Takie dokumenty przygotowywane dla całych grup kapitałowych, czyli grup przedsiębiorstw, dokładnie pokazują wyniki każdego przedsiębiorstwa oddzielnie. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wskazane są także wszystkie przeprowadzone wewnątrz grupy transakcje. Z rzetelnie przygotowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego można także odczytać dane na temat sytuacji w grupie kapitałowej po zakończeniu kolejnych etapów jej konsolidacji. Więcej na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych opowiedział nam nasz rozmówca, specjalista z Biura Audytorsko-Księgowego eKFK:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie służy jedynie do prostego zebrania danych z wszystkich jednostek grupy kapitałowej. Dokument ten pełni też wiele innych funkcji. Zebrane dane finansowe są tylko punktem wyjścia do dalszych czynności. Największą trudnością podczas tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokonanie odpowiednich korekt konsolidacyjnych, które pozwalają wskazać finalne dane skonsolidowane.

Jakie jest znaczenie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

Prawidłowe wyliczenie i wprowadzenie do arkusza konsolidacyjnego dane dostarczają  wiele przydatnych danych dla czytelników całego sprawozdania. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są np. wyeliminowane skutki transakcji między jednostkami grupy kapitałowej oraz niezrealizowane na tych transakcjach zyski i straty. W dokumencie tym są też odzwierciedlone zmiany aktywów netto wszystkich jednostek podporządkowanych. Taki kształt skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest więc obrazem działalności grupy kapitałowej, który został oczyszczony z transakcji ze stronami trzecimi, czyli takimi, które nie mają znaczenia dla całej grupy kapitałowej, a jedynie dla jej pojedynczych jednostek. Ważne jest też to, że skonsolidowane dokumenty nie służą rozliczeniom z właścicielami grupy ani rozliczeniom podatkowym. Takie funkcje pełnią bowiem jednostkowe sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek.

Zasady i etapy procesu konsolidacyjnego

Proces konsolidacji jednostkowych sprawozdań finansowych w skali krajowej jest regulowany zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zasady przygotowywania takich dokumentów są również szczegółowo określone w skali międzynarodowej. W tym zakresie należy się kierować stosowanymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.

Materiał partnera