zatrudnienie cudzoziemca

Czy cudzoziemiec z zezwoleniem na pobyt czasowy może być zatrudniony na pełen etat?

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca uprawnia osoby z zagranicy do wykonywania pracy na terytorium RP. Wydawane jest w formie karty przez wojewodę. Przez cały okres obowiązywania karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca, a osoby takie mogą wielokrotnie przekraczać polską granicę bez konieczności posługiwania się wizą. Karta pobytu uprawnia do przebywania na terytorium państw należących do strefy Schengen (nie dłużej niż 90 dni). Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec i pracodawca, aby legalnie zatrudnić osobę z zagranicy?

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – warunki prawne

Osoby z zagranicy, które chcą pracować w Polsce, muszą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji. Oznacza to, że pracodawca może zatrudnić takiego cudzoziemca na pełen etat w czasie obowiązywania dokumentu. Przedsiębiorca może zatrudnić cudzoziemca na terytorium RP, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG. Trzeba jednak przestrzegać pewnych przepisów prawa, m.in. pracodawca ma obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub osoba taka już posiada taki dokument. Cudzoziemiec może być zatrudniony także wtedy, jeśli podstawa pobytu na terytorium RP pozwala mu na wykonywanie pracy.

Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem cudzoziemca

Przed zatrudnieniem osoby z zagranicy pracodawca ma obowiązek zażądać przedstawienia ważnego dokumentu, który uprawnia do pobytu na terytorium RP. Musi także przechowywać kopię dokumentu cudzoziemca. Gdy jest to umowa o pracę, w aktach osobowych pracownika. W przypadku umowy cywilnoprawnej okres ten wydłuża się do całego czasu wykonywania pracy. Dokumentem, który uprawnia do wykonywania pracy przez cudzoziemca (razem z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę) jest wiza, którą wydano przez polskie organy, bez względu na cel jej otrzymania. Kwestie związane z zatrudnieniem cudzoziemców, które oferuje agencja zatrudnienia pracowników z Ukrainy Kowsen-Pol, są więc dużym ułatwieniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Czy warto korzystać z oferty agencji zatrudnienia cudzoziemców?

Obsługa cudzoziemców przez agencje pracy obejmuje wszelkie usługi dotyczące zatrudnienia i pobytu takich osób na terytorium RP. Kompleksowe wsparcie agencji daje oparcie cudzoziemcom i pracodawcom w dopełnieniu wszelkich procedur legalizacji pobytu. Specjaliści pomagają także skompletować niezbędne dokumenty do rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Takie rozwiązanie jest więc dużym wsparciem zarówno dla pracowników z zagranicy, jak i pracodawców.

Materiał partnera