procedura ogloszenia upadlosci konsumenckiej

Co trzeba zrobić, by móc ogłosić upadłość konsumencką?

Gdy pętla zadłużenia zaciska się coraz mocniej, a szanse na zmianę sytuacji materialnej i oddanie długów są niewielkie, jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To stosunkowo nowa możliwość, jednak w ostatnich latach korzysta z niej coraz więcej osób, które są trwale niezdolne do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Sprawdźmy, z czym wiąże się upadłość konsumencka i jak ją ogłosić.

Upadłość konsumencka – co to jest i z czym się wiąże? 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu ograniczenie lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej przy jednoczesnym spłaceniu wierzycieli w jak największym stopniu z majątku dłużnika. W praktyce upadłość wiąże się z zajęciem majątku osoby upadłej (ruchomości i nieruchomości) przez syndyka, jego sprzedaży w drodze licytacji i proporcjonalnego podzielenia sumy pochodzącej z likwidacji masy upadłości między wierzycieli. Zajęciu ulec może również część dochodu upadłego dłużnika, a syndyk przedstawia sądowi plan spłaty ustalony na okres maksymalnie 3 lat, a w przypadku gdy dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności – 7 lat.

Kto może wnioskować o ogłoszenie upadłości? Osoby w bardzo trudnej sytuacji finansowej, które z różnych przyczyn – na przykład ciężkiej choroby, straty pracy, nie są w stanie spłacić swoich kredytów i innych zobowiązań, bądź wpadły w tak zwaną spiralę długów. Do niedawna warunkiem był status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednak po zmianie przepisów w 2020 roku również osoby prowadzące jednoosobowe przedsiębiorstwo mogą zostać oddłużone.

Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku 

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania wniosku i uiszczenie opłaty w wysokości 30 złotych. Wnioskować może zarówno osoba zadłużona, jak i wierzyciel, a wniosek można przygotować i złożyć samodzielnie lub z pomocą prawnika, na przykład korzystając z usług Kancelarii radcy prawnego Ulpian w Jaworznie.

Zadaniem sądu jest weryfikacja informacji zawartych we wniosku i badanie, czy w stosunku do danej osoby występują przesłanki do oddłużenia. Posiedzenie sądowe jest niejawne i odbywa się bez udziału publiczności, nie zawsze wymagana jest również obecność samego dłużnika. Po rozprawie zapada decyzja o oddaleniu wniosku lub ogłoszeniu postępowania upadłościowego. Następuje wspomniana już likwidacja majątku przez syndyka, spłacenie wierzycieli i ustalenie planu spłat, po wykonaniu którego zobowiązania zostają umorzone.

Materiał partnera