Co określają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zostały opracowane i ogłoszone przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ich celem było ujednolicenie zasad prowadzenia rachunkowości w różnych państwach. Obecnie MSR egzekwowane są w wielu miejscach na świecie, natomiast w Polsce stosować się do nich muszą tylko określone grupy przedsiębiorców. Czym są MSR i kogo obowiązują? Wyjaśniamy.

Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

MSR nazywane są również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSFF) i są to standardy rachunkowości przyjęte na międzynarodowym gruncie. Systemy prawno-podatkowe, a także zasady rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych różnią się od siebie na całym świecie, co powodowało trudność w porównywaniu danych, w szczególności w dobie globalnego rynku kapitałowego.

W związku z tym MSR definiują normy, które powinny być przestrzegane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i ich prezentacji. Określają one m.in. sposób przedstawiania danych finansowych, metody wyceny poszczególnych elementów aktywów i pasywów oraz zakres informacji, jaki może być ujawniony w dokumencie. W efekcie sprawozdanie staje się przejrzyste, a tym samym jest łatwiejsze do porównania.

Kto musi stosować MSR w Polsce?

W Polsce najważniejszym dokumentem, który reguluje rachunkowość i do którego stosowania zobowiązani są przedsiębiorcy, są przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Jeżeli w ustawie nie znajdują się przydatne uregulowania, dana firma powinna kierować się Krajowymi Standardami Rachunkowości, a dopiero w następnej kolejności MSR.

Od 2005 roku na mocy Ustawy o Rachunkowości ogłoszone zostały zmiany dotyczące tego, że wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz banki niezależnie od tego, czy są na giełdzie, czy nie, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych opartych na MSR. Oznacza to, że specjaliści z m.in. biura rachunkowego Mariola Skórzyńska-Ostatek w Pile, przygotowując sprawozdanie dla spółek będących na giełdzie, muszą trzymać się regulacji ujętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

W Polskim prawie istnieje również możliwość opracowania sprawozdań zgodnych z MSR w przypadku jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz oddziałów firm zagranicznych, w których przedsiębiorca prezentuje sprawozdanie finansowe oparte na normach MSR. Takie przepisy dotyczą także emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków krajów EOG.

Materiał partnera