Własność przemysłowa

Co należy rozumieć pod pojęciem własności przemysłowej?

Pojęcie własności przemysłowej jest ściśle związane z przemysłem i handlem. Wiele firm, szczególne z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nie wykorzystuje w pełni możliwości prawnych z tym związanych, często z powodu niewiedzy. Co tak naprawdę wchodzi w zakres własności przemysłowej? Czy jest ona tym samym, co własność intelektualna? Czy własność przemysłowa jest chroniona prawnie? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Własność przemysłowa jako część własności intelektualnej

Aby lepiej zrozumieć pojęcie własności przemysłowej, należy najpierw bliżej przyjrzeć się własności intelektualnej. Warto już na początku zaznaczyć, że nie są to pojęcia tożsame. Własność intelektualna jest pojęciem szerszym niż własność przemysłowa.

Pod pojęciem własności intelektualnej kryje się cały dorobek wytworów ludzkiego umysłu. Zaliczają się więc do niego między innymi utwory literackie, artystyczne, wynalazki czy znaki towarowe. Własność przemysłowa dotyczy natomiast tylko tych dóbr intelektualnych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Co wchodzi w zakres własności przemysłowej?

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, w zakres własności przemysłowej wchodzą:

  • wynalazki;
  • wzory użytkowe;
  • wzory przemysłowe;
  • znaki towarowe;
  • oznaczenia geograficzne;
  • topografie układów scalonych.

Każdy z wyżej wymienionych przedmiotów własności przemysłowej musi spełnić konkretne wymagania. Dla przykładu, znak towarowy to oznaczenie, które musi umożliwiać odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Może on przyjmować różne formy, na przykład słowne, graficzne czy dźwiękowe.

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej realizowana jest przez uzyskanie odpowiedniego prawa własności przemysłowej. Różnią się one między sobą w zależności od przedmiotu ochrony. Cechą wspólną jest natomiast konieczność dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Podczas procesu ubiegania się o prawo własności przemysłowej warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Dokumentacja, którą trzeba wypełnić, nie należy bowiem do najłatwiejszych. Jedną z kancelarii świadczących profesjonalne usługi z zakresu prawa własności przemysłowej jest Kancelaria Radców Prawnych CGH w Bielsku-Białej.

Udzielona ochrona może przyjąć formę patentu dla wynalazku, prawa ochronnego dla wzoru użytkowego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego czy prawa z rejestracji topografii.

Materiał partnera