Charakterystyka i klasyfikacja robót drogowych – przegląd

Charakterystyka i rodzaje robót drogowych

Chociaż widząc roboty drogowe większość z nas będzie potrafiła celnie je wskazać, bardzo trudno jest stworzyć jednolitą definicję dla tego pojęcia. Roboty drogowe, polegające przede wszystkim na budowie lub naprawie nawierzchni dróg bądź warstw znajdujących się pod nawierzchnią, zaliczane są do inżynieryjnych robót budowlanych. Czym się charakteryzują i jakie działania można zaliczyć do tej grupy?

Miejsce robót drogowych wśród prac budowlanych

Roboty drogowe w bardzo szerokim ujęciu stanowią jeden z obszarów działalności warszawskiej firmy MABUD. Remonty nawierzchni jezdni oraz budowa dróg i innych ciągów komunikacyjnych, jak np. chodniki, stanowią ważne uzupełnienie usług z zakresu robót ziemnych i brukarskich.

Jak wszystkie inne prace budowlane, również roboty drogowe muszą spełniać restrykcyjne wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W związku z tym wszystkie roboty drogowe powinny przebiegać zgodnie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST), ustalonymi oddzielnie dla robót inwestycyjnych i robót utrzymaniowych.

Inwestycyjne roboty drogowe

Do kategorii robót inwestycyjnych zaliczamy te prace budowlane, które wiążą się z budową nowych dróg. Zakres takich prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem wszystkie działania przygotowawcze, od projektowania nowego obiektu budowlanego, przez wybór i dostarczenie odpowiednich materiałów na plac budowy, po wykonanie podbudowy i ostatecznej nawierzchni.

Ważnym elementem robót inwestycyjnych są również prace związane z prawidłowym odwodnieniem nowo powstającej drogi. Konieczne jest więc wykonanie sprawnego systemu odprowadzania wody deszczowej, składającego się m.in. z przepustów pod drogą czy studzienek kanalizacyjnych.

Warto zaznaczyć, że drogami nazywamy nie tylko jezdnie, po których poruszają się pojazdy, ale także znajdujące się w ich otoczeniu chodniki, ścieżki rowerowe, podjazdy, place i parkingi. A zatem również wykonanie tych elementów architektury zaliczamy do inwestycyjnych robót drogowych.

Utrzymaniowe roboty drogowe

Jak sugeruje sama nazwa, roboty utrzymaniowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z właściwą konserwacją dróg. Takie zadania obejmują zazwyczaj remonty uszkodzonych elementów dróg, a najczęściej naprawy nawierzchni jezdni, które w naszym klimacie są szczególnie narażone na sezonowe niszczenie.

Problem ubytków w powierzchni jezdni dotyczy jednak głównie nawierzchni asfaltowych. Dlatego na drogach wewnętrznych i placach prywatnych przedsiębiorców coraz częściej spotykamy solidne nawierzchnie z kostki brukowej czy betonowej, które są znacznie odporniejsze na działanie skrajnych temperatur, deszczu oraz soli drogowej.

Materiał partnera