Inwentaryzacja przyrodnicza

Cele prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego na terenach zielonych, wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i pozwoleń, a między innymi także przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Proces ten w głównej mierze służy dokładnemu określeniu składu gatunkowego występującego na konkretnym obszarze. Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza? W jakim celu się ją przeprowadza? Na te oraz na inne pytania, odpowiemy w artykule.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Nie ulega wątpliwości, że wartość przyrodnicza stanowi kluczowy element dla zachowania równowagi wszystkich ekosystemów. Obecnie, przeprowadzanie inwestycji budowlanej – szczególnie, jeśli prace obejmują tereny zielone, wymaga przygotowania tak zwanej inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacja, określana również mianem waloryzacji przyrodniczej, stanowi dokładny i rzetelny spis fauny i flory, występującej na danym obszarze.

Warto podkreślić, że wspomniana waloryzacja przyrodnicza musi być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby, posiadające wyższe, kierunkowe wykształcenie. Jedną z polecanych firm, świadczących usługi inwentaryzacji przyrodniczej, jest ProEkoEskpert z Wrocławia.

Inwentaryzacja przyrodnicza składa się kilku prac terenowych, mających na celu uzyskanie informacji, czy na terenie, na którym ma powstać dana inwestycja, nie ma gatunków zagrożonych. Co istotne – dobrą praktyką jest wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej w pełnym cyklu rocznym – począwszy od okresu wegetacji, rozrodu, poprzez okres zimowania czy migracji. Takie działanie pozwoli na rzetelną weryfikację charakteru danego obszaru: jego wykorzystanie przez pewne gatunki roślin oraz zwierząt, a także procesy, które w jego ramach następują.

Spis inwentaryzacyjny obejmuje przyrodę ożywioną, a w niej:

  • ryby,
  • ssaki,
  • ptaki,
  • gady,
  • płazy,
  • bezkręgowce,
  • grzyby oraz porosty,
  • siedliska przyrodnicze,
  • zbiorowiska roślinne.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Głównym celem przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, jest zweryfikowanie występowania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego: gatunków roślin i zwierząt, w szczególności tych rzadkich bądź objętych ochroną prawną. Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej ma zatem na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat obecności zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt, zamieszkujących konkretny teren. Inwentaryzacja służy ocenie wpływu danej inwestycji budowlanej na przyrodę. Dzięki przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej, można wskazać konkretne działania, mogące skutecznie zminimalizować oddziaływanie inwestycji budowlanej oraz wszelkich prac z nią związanych, na przyrodę.

Materiał partnera