Przebieg pomiaru zapylenia powietrza w zakładzie pracy

Badania stężenia pyłu w miejscu pracy

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca ma obowiązek zagwarantować osobom przez niego zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ma to szczególne znaczenie na stanowiskach, na których występuje styczność ze szkodliwymi substancjami oraz pyłami. Te przedostają się bowiem do organizmu, drażnią drogi oddechowe, a w długiej perspektywie skutkują rozwojem chorób zawodowych. Dowiedz się, dlaczego pomiary stężenia pyłu są tak ważne.

Pomiary na stanowiskach pracy

Pomiary stężenia pyłu na stanowiskach pracy są wykonywane według norm określonych dla poszczególnych czynników. Mogą tu być również wykorzystywane procedury badawcze, których podstawą są dedykowane normy oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne
z zakresu analityki. Obowiązujące regulacje prawne wskazują, że wszystkie stanowiska, na których identyfikuje się źródła takiego czynnika, podlegają odpowiednim pomiarom. Badania takie są przeprowadzane w różnych zakładach pracy, najbardziej narażone są jednak:

 • fabryki i zakłady produkcyjne,
 • szwalnie,
 • magazyny oraz hale transportowe,
 • kopalnie,
 • piekarnie,
 • stolarnie,
 • biura o dużych, otwartych powierzchniach.

Regularnie przeprowadzane pomiary pyłów pozwalają monitorować ich stężenie oraz odpowiednio reagować, gdy wyznaczone normy zostaną przekroczone.

Przebieg pomiaru

Badanie stężenia pyłu wymaga zastosowania specjalistycznego wyposażenia, mianowicie:

 • wzorcowanej wagi,
 • wzorcowanego przepływomierza błonkowego,
 • aspiratorów wyposażonych w głowice, służące poborowi badanych czynników.

Próbki są pobierane na specjalne filtry (polipropylenowe, szklane, nitrocelulozowe), a także rurki sorpcyjne z odpowiednim wypełnieniem lub roztwory pochłaniające. Te następnie są sprawdzane w akredytowanych laboratoriach, na przykład w SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ.

Przygotowanie sprawozdania z analizy jest końcowym etapem pomiarów. Są w nim przedstawione szczegółowe wyniki, z wyszczególnieniem:

 • najwyższego dopuszczalnego stężenia,
 • najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego,
 • najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego,
 • liczby włókien w cm3.

Przygotowanie firmy do pomiaru

Do pomiaru stężenia pyłów warto się odpowiednio przygotować. W tym celu należy określić:

 • zakres zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach,
 • miejsca do sprawdzenia,
 • substancje chemiczne, zagrażające zdrowiu pracowników,
 • plan budynków i pomieszczeń w zakładzie pracy.

Udostępnienie powyższych informacji ułatwia przeprowadzenie pomiaru i skraca jego czas.

Materiał partnera